DSB ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 4. juni 2019

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og følger også opp norske interesser og forpliktelser i arbeid på samfunnssikkerhetsområdet med internasjonale organisasjoner som EU, FN og NATO. Som eier og forvalter av Nødnett har DSB et sektorgripende perspektiv både i det daglige og under kriser for alle som har et nød- og beredskapsansvar.

– DSB skal være et kompetanseorgan for justis- og beredskapssektoren, andre offentlige organer, frivillige organisasjoner, næringsliv og befolkningen. Fagrollen innebærer at DSB har ansvar for å følge med på forhold som påvirker samfunnets beredskap, og for å sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre som nasjonal normgiver innen samfunnssikkerhet og beredskap. I Polyteknisk Forening får vi tilgang på tverrfaglige nettverk med spisskompetanse og operativt ansvar i både privat og offentlig sektor, sier Tor Helge Lyngstøl, fagdirektør, Nød- og beredskapskommunikasjon.

Vi gleder oss til å være med på det viktige arbeidet DSBs nesten 700 ansatte gjør for å sikre at kritisk infrastruktur fungerer i samfunnet og for å bygge kunnskap om forebygging og samhandling på tvers av sektorer! PF Samfunnssikkerhet,  PF Samferdsel og PF Digital Leadership er spesielt relevante for DSBs kompetanseområder.

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.