Betingelser

Medlemsbetingelser og salgsbetingelser

Medlemmets rettigheter og plikter

 • Medlemskapet er gyldig når medlemmet har betalt medlemskontingent og akseptert Polyteknisk Forenings vedtekter, medlemsbetingelser, og personvernerklæring.
 • For at Polyteknisk Forenings medlemmer skal kunne ivaretas på en god måte, er medlemmet ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjon og andre personopplysninger av betydning for medlemskapet. Medlemmer som er ansatt i en medlemsbedrift, plikter å melde fra ved skifte av arbeidssted. Studentmedlemmer plikter å melde fra ved bortfall av studentstatus.
 • Medlemmet har fri tilgang til samtlige av Polyteknisk Forenings fysiske og digitale aktiviteter, samt digitalt innhold tilgjengelig på medlemsportalen. Tilgangen til fysiske aktiviteter kan innskrenkes som følge av lokalets plassbegrensning eller andre restriksjoner.
 • Polyteknisk Forening kan kommunisere til medlemmet via elektroniske kanaler, per telefon og i brev om saker som gjelder medlemskapet.
 • Medlemmet kan reservere seg mot nyhetsbrev og annen lignende kommunikasjon fra Polyteknisk Forening.
 • Polyteknisk Forening forbeholder seg retten til å foreta endringer i medlemsbetingelsene. Medlemmet vil varsles skriftlig ved vesentlige endringer.

Medlemskontingent

 • Gjeldende kontingentsatser finnes på Polyteknisk Forenings nettsider.
 • Kontingent for privatmedlemskap betales med betalingskort eller Vipps ved innmelding, gjelder for 12 måneder fra innbetalingsdato og fornyes automatisk.
 • Kontingent for bedriftsmedlemskap faktureres med EHF eller PDF ved innmelding, gjelder for 12 måneder fra fakturadato og fornyes automatisk.
 • Dersom medlemskontingenten ikke betales innen betalingsfristen, sendes en purring etter 14 dager. Annen gangs purring skjer etter 28 dager.
 • Privatmedlemmet er selv ansvarlig for å gi Polyteknisk Forening beskjed om endringer i arbeidssituasjon, studier eller alder som kan gi rett til endret kontingentsats. Forespørsel om redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft, og innbetalt kontingent refunderes ikke.
 • Medlemmer av Polyteknisk Forenings styre, valgkomité og direksjon honoreres med gratis medlemskap i den perioden de innehar sitt verv.
 • Polyteknisk Forening dekker ikke utgifter knyttet til reise og opphold i tilknytning til foreningens aktiviteter.

Utmelding

 • Utmelding gjøres via Min side eller per e-post til Polyteknisk Forening.
 • Bedriftsmedlemskap har seks måneders varslingstid for nedgradering eller oppsigelse.
 • Privatmedlemskap opphører den datoen kontingentperioden er avsluttet, som er 12 måneder etter siste betalte medlemskontingent.
 • Allerede innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.
 • Avtaler inngått med Polyteknisk Forenings samarbeidspartnere avsluttes fra datoen medlemskapet i Polyteknisk Forening opphører.
 • Etablerte kundeforhold med Polyteknisk Forenings samarbeidspartnere vil opprettholdes, men vilkårene vil endres til samarbeidspartnerens ordinære vilkår fra datoen medlemskapet i Polyteknisk Forening opphører.

Salgsbetingelser for privatmedlemskap

 • Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og andre særskilt avtalte vilkår. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
 • Selger er Polyteknisk Forening (Org.nr.: 940702704; e-post: polyteknisk@polyteknisk.no; tlf: 22426870) og kjøper er den forbruker som foretar bestillingen.
 • Polyteknisk Forening godtar betaling med betalingskort (via Stripe) og Vipps. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.
 • Den oppgitte prisen for medlemskap, enkeltbillett og tilgang til digitalt innhold er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter.
 • Levering ved kjøp av enkeltbillett skjer den dagen aktiviteten finner sted, i forkant av aktiviteten, og levering av digitalt innhold skjer umiddelbart etter at kjøpers betaling er mottatt. Ved kjøp av medlemskap, er medlemskapet gyldig umiddelbart etter at kjøpers betaling er mottatt.
 • Kjøper kan angre kjøp av medlemskap i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Kjøp av enkeltbilletter og digitalt innhold er unntatt angrerett.
 • Dersom selgeren ikke leverer varen i tråd med avtalen og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon bør skje skriftlig til polyteknisk@polyteknisk.no.
 • Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.
 • Oppsigelse av medlemskap gjøres via Min side eller per e-post til polyteknisk@polyteknisk.no. Når varsel om utmelding er mottatt, opphører medlemskapet den datoen kontingentperioden er over, som er 12 måneder etter siste betalte medlemskontingent.
 • Enkeltbilletter refunderes ikke dersom et arrangement må avlyses eller flyttes grunnet forhold som ligger utenfor Polyteknisk Forenings kontroll.
 • Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 • Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Vedtatt i Polyteknisk Forening 24. september 2021.

Personvernerklæring

Dine personopplysninger er trygge hos oss
Polyteknisk Forening er opptatt av at du skal ha tillit til oss. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til

Avhengig av hva du registrerer og hvordan du bruker foreningens tjenester, lagrer vi disse opplysningene om deg:

Privatmedlemmer

 • Ved tegning og ved oppdatering av ditt medlemskap oppgir du kontaktinfo. Opplysningene lagres og brukes til å levere tjenester og tilbud til deg som medlem. Ved tegning av medlemskap aksepterer du at vi sender deg SMS og e-post vedrørende ditt medlemskap.
 • Din skriftlige korrespondanse med foreningens sekretariat lagres for å kunne administrere ditt medlemskap.
 • Ved betaling av medlemskap innhenter Polyteknisk Forening informasjon om deg, herunder kontonummer, kortnummer og betalingsmetode. Dette gjøres for å kunne motta din betaling og registrere ditt kjøp.

Bedriftsmedlemmer

Behandling av opplysningene knyttet til våre bedriftsmedlemmer følger beskrivelsene gitt i denne personvernserklæringen.

Foredragsholdere

Polyteknisk Forening lagrer kontaktopplysninger om foredragsholder dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av det aktuelle arrangementet.

Ikke-medlemmer

Dersom du, som ikke-medlem, deltar på et av Polyteknisk Forenings arrangementer, lagrer vi kontaktinformasjon som er nødvendig for å identifisere den påmeldte og for betaling av deltakeravgift. Du tillater at vi bruker din kontaktinformasjon til eventuell oppfølging i etterkant av møtet, herunder kontakt i markedsføringsøyemed. Det samme gjelder for kunder som f.eks. i forbindelse med utleie av studio- og møtelokaler.

Leverandører

Vi deler ikke personopplysninger med våre leverandører med mindre det gjelder forvaltning av medlemsregister, utsendelse av møteinvitasjon og regnskap. For øvrig skal det foreligge et lovlig grunnlag som f.eks. leverandørenes databehandleravtale.

Deling og lagring av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom du kombinerer medlemskapet hos oss med en av våre samarbeidspartnere og/eller med et abonnement på Teknisk Ukeblad, utveksles enkelte personopplysninger med den aktuelle samarbeidspartneren. Dette gjøres for å kunne administrere ditt kombinerte medlemskap og/eller abonnement. Omfanget av informasjonsutvekslingen holdes på et minimum og reguleres i tråd med gjeldende lovverk i egne databehandleravtaler. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Ved ditt besøk på våre nettsider kan vi bruke cookies for å kunne gi deg en god brukeropplevelse, sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nett-trafikk og for målrettet markedsføring.

Vi lagrer informasjon knyttet til ditt medlemskap så lenge du er medlem hos oss. Dersom du avslutter ditt medlemskap i Polyteknisk Forening, kan dine opplysninger oppbevares en viss tid som en sikkerhet for medlemmene, eksempelvis i forbindelse med feilaktige utmeldinger. For øvrig lagrer vi dine opplysninger, for medlemmer og ikke-medlemmer, så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for. Opplysningene slettes når lagringen ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet.
Nødvendige opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner behandles og slettes i tråd med Regnskapsloven.

Dine rettigheter
Som medlem har du rett til å kreve innsyn og retting av dine personopplysninger. Du har videre rett til å be oss slette, begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger, dersom dette ikke er i konflikt med Polyteknisk Forenings medlemsvilkår. Du har til enhver tid adgang til å trekke tilbake samtykker du har gitt oss.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no). Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. På vår nettside publiserer vi den til enhver tid aktuelle versjon.
Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Polyteknisk Forening, ved generalsekretær Mette Vågnes Eriksen.
Telefonnummer: 22426870. E-postadresse: polyteknisk@polyteknisk.no
Nettside: www.polyteknisk.no. Adresse: Rosenkrantz’ gate 7, 0159 Oslo

Vedtatt i Polyteknisk Forening 24. september 2021.