Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 29.08.2016

Vil vannkraften vår ruste bort?

20. september 2016 kl. 15:00 - 17:00

Det snakkes om grønt skifte, men fornybar vannkraft beskattes mer enn petroleumssektoren. Dagens rammebetingelser kan medføre at eldre vannkraftverk blir ulønnsomme og kjøres til havari.

65% av dagens vannkraftverk er eldre enn 40 år. Det er derfor forventet at behovet for rehabilitering og reinvesteringer vil øke betydelig i de kommende årene . Samtidig truer lave kraftpriser og et høyt skattetrykk lønnsomheten i kraftnæringen. På den andre siden forventer eierne av norske kraftselskap fortsatt å kunne ta et betydelig utbytte. Dette gir stramme drifts- og investeringsbudsjett – reinvesteringer utsettes, mens det skjæres ned på forebyggende vedlikehold. Enkelte selskap har ymtet om  planmessig å kjøre enkelte anlegg til havari.

Hvilket ansvar har norske myndigheter for at det tidsnok blir reinvestert i norsk vannkraft? Eller kanskje det finnes gode alternativer til å reinvestere i vannkraften vår?

For mange kan det virke som et paradoks at vi har en incentivordning som motiverer til investering i ny, ikke-regulerbar kraft, samtidig som regulerbar magasinkraft forfaller. Hva vil dette bety for kraftsystemet over tid? Og har vi et marked som kun priser energi og ikke tar hensyn til til verdien av regulerbarhet og largringsevne  og mer generelt systemtjenester?  Det snakkes stadig om grønt skift og fornybar energi trekkes fram i politiske festtaler og partiprogram. Allikevel skattlegges fornybarnæringen kraftigere enn petroleumssektoren. I finansdepartementet er det tilsynelatende lite gehør for å se på endringer på dette området. Den norske implementeringen av vanndirektivet, med sterkere krav til minstevannsføring og mindre rom for regulering i magasinene kan være en ytterligere trussel som svekker konkurransekraften til norsk vannkraft

Kan konsekvensen av dagen økonomiske krav og rammebetingelser medføre at den hvite oljen “La houile blanche” tørker ut? Hva vil dette bety for det norske og nordiske kraftsystemet mot 2030?

PF Energi tar opp diskusjonen rundt utfordringene mange kraftselskap erfarer med dagens rammebetingelser.

Innledere:

Sigrid Hjørnegård, Energi Norge
Per Ove Eikeland, Fridtjof Nansens Institutt
Knut Olav Tveit, Småkraftoreningen

Vil du dele dette med ditt nettverk?