Vannkraft og miljømyter

19. november 2013 kl. 16:00 - 16:00

Etter hvert som kunnskap om utnyttelse av andre fornybare energiressurser enn vannkraft er kommet på bordet har man sett tydeligere at vannkraft har flere miljøfordeler som tidligere ikke har vært så synlige. Samtidig er det kommet resultater fra forskning som kan brukes for å begrense en del av miljøulempene ved vannkraftutbygging. Man kommer ikke bort ifra at etablering av magasiner og utnyttelse av fall i elver endrer miljøet der inngrepet skjer, men etter hvert kan mange utbygginger utføres på en måte som er tilpasset de lokale miljøverdiene og tar mer hensyn til naturen. Økt erkjennelse av at all energiproduksjon påvirker naturen har bidratt til en mer edruelig debatt om vannkraft og andre fornybare energiteknologiers virkning på natur og miljø.

En viktig parameter for miljø i vannkraftprosjekter er fisk. I dagens virkelighet med stor debatt om klimagassutslipp er også virkning på klima en viktig miljøparameter. Norge har vernet betydelige arealer mot vannkraftutbygging. Om en tar med alle verneplaner og summerer er det ca 45% av landets areal (uten Svalbard) som har sterk begrensning mot vannkraftutbygging. I tillegg er de fleste vannkraftprosjekter tilpasset tålegrenser for miljø der de siste års utbygginger naturlig nok er bygd etter et strengere regime enn de som ble bygd for 50 år siden.

Norge har signert avtaler med EU som skal øke vår fornybare energiproduksjon og vi har inngått en traktat med Sverige der vi skal finansiere produksjonsøkning i Norge/Sverige tilsvarende 13,2 TWh elkraft innen 2020. En del av denne økningen vil komme fra vannkraft, både nye utbygginger og fra eldre kraftverk som bygges om for økt produksjon. Samtidig skal vi oppfylle nye miljørammer som EUs vanndirektiv og naturmangfoldlov

Møtet tar sikte på å få fram fakta fra nyere forskning om klimapåvirkning fra vannkraft og miljøtilpasninger for fisk, og å få fram om resultat av denne forskningen brukes.

Møte- og debattleder: Gjermund Løyning, Energi Norge

Innledere:

  • Tormod Schei (Statkraft) – Klimagassutslipp fra vannkraft-magasiner (Erfaringer fra pågående FoU prosjekter med mål om å komme fram til omforente metoder for måling av klimagassutslipp). Presentasjon
  • Jan Henning L’Abée-Lund – NVE , Hva har vi lært av de siste års forskning på fisk og særlig laks. Kan dette brukes når nye vannkraftverk bygges og eldre skal revideres? Presentasjon
  • Halvor Halvorsen (E-co vannkraft) Gamle reguleringer. Virkningen av innføring av nye magasinrestriksjoner og innføring av minstevannføring for opplevelsen av landskapet, betydning for friluftslivet og reiselivet. Presentasjon
  • Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet, fagleder for avdeling for naturmangfold. Presentasjon

Vil du dele dette med ditt nettverk?