foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Morgendagens elektrisitetsnæring

Publisert: 7. november 2022

Norge har både vært en stor energinasjon og fornybarnasjon siden slutten av 1800-tallet. Vannkraft dominerer fortsatt den norske elektrisitetsproduksjonen, men andre energikilder utgjør en stadig større andel.

  • Hvordan påvirker digitalisering, elektrifisering og geopolitisk ustabilitet krav til sikkerhet og robusthet i elektrisitetsinfrastrukturen?
  • Hvordan blir energimiksen i det nordeuropeiske energisystemet i en fremtid med klimakrise og usikker geopolitisk situasjon?
  • Hva er fordelene og ulempene med ulike reguleringer av elektrisitetsnæringen, som grunnrentebeskatning, strømstøtte, stimulans av prissignalene i strømnettet og nye EU-reguleringer?
  • Hvordan vil elektrifisering, ENØK-tiltak og klimapolitikk prege utvikling i elektrisitetsforsyningen fremover?

Lytt til samtalen mellom:

  • Gorm Lunde, Managing Partner i Thema Consulting
  • Kristian Blindheim, fagsjef for energiomstilling i Energi Norge
  • Ingvild Vestre Sem, rådgiver i Norsk vassdrag- og energidirektorat
  • Jarand Hole, overingeniør i Norsk vassdrag- og energidirektorat, doktorgradsstipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og styreleder i PF Energi
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker i Transportøkonomisk institutt og styreleder i PF Samfunnsøkonomi

I 2021 sto elektrisitetsnæringen for rundt 4 prosent av verdiskapingen og 0,6 prosent av sysselsettingen i Norge. Likevel er det vel så mye produksjonens betydning for andre sektorer og kraftkommunenes kommuneøkonomi som uttrykker næringens betydning for norsk økonomi.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Gjennom podcastserien har vi tidligere diskutert luftfartsnæringen, reiselivsnæringen, bygg- og anleggsnæringen, godsnæringen, offshoreleverandørnæringen og telekommunikasjonbransjen. Hør episodene her!

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi! Ta ellers gjerne kontakt med styret i PF Energi for mer om distribusjon og produksjon av elektrisitet i Norge.