Nytt styre i PF Samferdsel – med engasjement for faktabasert samferdselsdebatt

Publisert: 31. mai 2019

PF Samferdsel har valgt et nytt styre som ser frem til å ta fatt på en ny sesong med mange spennende møter som angår alle som er opptatt av veitransport, sjøtransport, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv transport, sykling og gange.

Samferdselspolitikk er og blir tema som vekker stort engasjement. Styret vil støtte oppunder dette engasjementet med kunnskapsformidling og arenaer for faglige diskusjoner.

«Vi dekker all samferdsel til vanns og til lands og i lufta med, så vel som i det virtuelle rom ved telekom. PF Samferdsel byr også på tverrfaglig kunnskap og kontaktflate inn i en rekke tilgrensende sektorer. Vi ønsker å gi medlemmene våre økt innsikt i dagsaktuelle temaer, inspirasjon til tverrfaglig samarbeid og innflytelse på viktige saker som gjelder samferdsel fremover. Gjennom fysiske og digitale møteplasser på tvers vil gi faglig blest og kunnskap til beslutningsprosesser», sier styreleder i PF Samferdsel, Rasmus Bøgh Holmen.

PF Samferdsel kan ved å tilby foredragsholdere med faglig tyngde og god evne til å formidle, legge til rette for en inkluderende og saklig samfunnsdebatt.

Vi takker samtidig av Tørris Aalbu (Jernbanedirektoratet) og Maja Cimmerbeck (inntil nylig Statens vegvesen og nå Bymiljøetaten i Oslo Kommune), etter mange års god innsats i PF Samferdsels styre.

Styret i PF Samferdsel som ble valgt i generalforsamling 27. mai 2019:

Rasmus Bøgh Holmen – Styreleder

Rasmus er forsker ved Transportøkonomisk institutt og styreleder i PF Samferdsel. Han holder på med å ferdigstille sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI innen samfunnsøkonomisk produktivitet og mobilitet. Tidligere har Rasmus jobbet mange år som konsulent og prosjektleder i Menon Economics og sitter i flere ulike utvalg. Rasmus har et bredt engasjement innen samferdsel, med forsknings- og utredningserfaring innenfor blant annet telekom, landtransport, sjøtransport og luftfart. Han er også engasjert i flere av de andre temaområdene i Polyteknisk Forening, samt tverrgående temaer som teknologi, regulering, regional utvikling og konkurranseevne. I tillegg er Rasmus opptatt av organisasjonsbygging og organisasjonsutvikling.

Synnøve Grøndahl

Synnøve Grøndahl er rådgiver i fagavdelingen i Norsk elbilforening og konferanseansvarlig i PF Samferdsel. Hun jobber med fag- og prosjektarbeid knyttet til elbilmarkedet, elbilpolitikk og ladning, med særlig ansvar for statistikk og spørreundersøkelser. Synnøve har tidligere jobbet i Bymiljøetaten i Oslo kommune og har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Synnøve er særlig interessert i elektriske kjøretøy i et klimaperspektiv.

Nina Fjeldheim Hoelsæter

Nina er prosjektleder i Jernbanedirektoratet og er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har vært prosjektleder for jernbanesektorens handlingsprogram og jobbet i mange år med strategisk utvikling, areal- og transportplanlegging og andre temaer knyttet til samferdsel. Tidligere har hun jobbet i Statens vegvesen, plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og som sivilingeniør i Hjellnes COWI. Innenfor samferdsel er Nina særlig interessert i teknologiens rolle og helhetlig planlegging av by- og transport utforming.

Pedram Nadim

Pedram er prosjektleder i Ruter og er utdannet sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU med studieopphold ved University of California Berkeley. Fra tidligere har Pedram arbeidserfaring som simuleringsingeniør i Kongsberg Digital, der han også var hovedtillitsvalgt for Tekna og representant i konsernutvalget for tillitsvalgte i Kongsberg Gruppen. Pedram har også jobbet som innleid prosjektleder til vedlikeholds- og profileringsprosjekter i bensinstasjonsbransjen. Pedram har særlig stor interesse for det grønne skiftet i transportsektoren.

Marianne Stølan Rostoft

Marianne er seniorrådgiver i Vegdirektoratets Transportavdeling i Statens vegvesen og er utdannet Cand.polit, Human Movement Science fra NTNU. Hun har arbeidet hovedsakelig med trafikksikkerhet siden 2001 i Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og ved NTNU. Marianne har solid erfaring med rådgivning, analyse, utredninger og evalueringer. De senere årene har hun ledet FoU-programmet Bedre Sikkerhet i Trafikken (BEST), som innebar oppdatering av kunnskapsgrunnlaget innen trafikksikkerhet i samarbeid med eksterne FoU-miljøer. Marianne brenner for en kunnskapsbasert samferdselssektor og er særlig engasjert i trafikksikkerhet.

Bjarte Skogheim

Bjarte er seniorkonsulent i Sweco og er utdannet som sivilingeniør ved NTNU. Han har lang erfaring fra Statens vegvesen, inkludert arbeid med koordinering, utvikling og forvaltning av manualer og spesialrådgivning innenfor veg- og gateutforming internt og eksternt. Bjarte var planleggingsleder og fagressurs for Groruddalenprosjektet og assisterende planleggingsleder for prosjektet E18 Ramstadsletta-Slependen. Bjarte er opptatt av at  areal- og transportutviklingen må settes i en større overordnet sammenheng gjennom bindende strategiplaner med størst mulig tverrpolitisk, tverretatlige og tverrfaglig forankring, slik at riktig tiltak utføres på rett sted. Videre er han engasjert i helhetlig byutvikling med enhetlig gateutforming, prioritering av miljøvennlig transport og effektiv trafikantfordeling og utnyttelse av gatenettet.

Ola Viken Stalund

Ola er rådgiver i Kollektivtrafikkforeningen. Han har en master i International Security and Law fra Syddansk Universitet med en bachelor i Sammenliknende politikk fra UiB og NTNU. Tidligere har Ola jobbet som journalist i Oppland Arbeiderblad og som praktikant ved Maritimt Forum og generalkonsulatet San Francisco. Ola har et bredt engasjement innenfor samferdsel med kollektivtransport og maritim sektor som spesialiteter.

Til sammen besitter det nye styret en bred og solid kompetansebase innenfor samferdselens mange sektorer. For å belyse tilgrensende temaområder best mulig vil PF Samferdsel videreføre et tett samarbeid med de øvrige nettverksstyrene i Polyteknisk Forening, i tillegg til andre samarbeidspartnere.

Foto (Polyteknisk Forening): Styret i PF Samferdsel (fra venstre): Rasmus Bøgh Holmen, Synnøve Grøndahl, Pedram Nadin, Marianne Stølan Rostoft, Nina Fjeldheim Hoelsæter, Maja Cimmerbeck, Tørris Aalbu Rasmussen og Ola Viken Stalund. Bjarte Skogheim var ikke til stede da bildet ble tatt.