Norge, NATO og målet om 2% av BNP til forsvar: se presentasjonen

Publisert: 18. oktober 2019

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om Fagmilitært råd og grunnlaget for Langtidsplan for Forsvaret? Se presentasjonen fra Brigader Øyvind Kvalvik, leder for arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd.

I 2014 vedtok NATOs medlemsland en ambisjon om å bruke 2% av BNP på forsvar innen 2024. I 2018 brukte Norge 1,62% av BNP på forsvar.

I nettverksfrokosten ble en rekke tema belyst. Dagens og fremtidens sikkerhetspolitiske situasjon er kompleks og trusselbildet mangefasettert. Norge har de siste årene økt forsvarsbudsjettet, og det blir i stor grad begrunnet med endringer i de sikkerhetspolitiske konjunkturene. Men å ruste ned og opp etter situasjonen vi befinner oss i til enhver tid er dyrt og ineffektivt. Vil en solid økning styrke forsvarsevnen og i så fall hvordan? Hvilke underliggende forhold og mulighetsrom gir en økning av forsvarsbudsjettet til 2%?

Hvilke sikkerhetspolitiske rammer ligger fast og hvilke dilemmaer står vi overfor fremover? Norge har en strategisk geografisk plassering som småstat i spenningsfeltet mellom stormakter. Hvilken dynamikk og utfordringer kan økt alliert aktivitet skape i nord, samtidig som vår sikkerhet er avhengig av støtte fra allierte?

Hva er de viktigste hovedlinjene fra årets Fagmilitære råd? Vil den legge vekt på å styrke strukturer for økt alliert aktivitet i Norge eller vil hovedtyngden være å styrke nasjonal evne for å håndtere mer på egenhånd? Hvilke oppgaver er det viktigst at vi håndterer selv og hva kan håndteres av våre allierte? Hva er våre kjerneinteresser i tiden fremover, hvordan sørger vi for maksimalt handlingsrom og hvordan styrker vi vår forsvarsevne best mulig?