Nærpolitireformen: se presentasjonene

Publisert: 6. juni 2019

Nærpolitireformens overordnede mål er ifølge regjeringen «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer». Samtidig er det stor uenighet om måloppnåelsen som følge av redusert antall politistasjoner.

Gikk du glipp av møtet? Se presentasjonene fra:

Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015 (Prop. 61 LS (2014-2015)), og består dels i strukturelle og dels i kvalitative tiltak. I januar 2016 ble antall politidistrikter redusert fra 27 til 12, og i mai 2017 ble antall tjenestesteder redusert fra 340 til 225 (159 lensmannskontorer og 66 politistasjoner). Avviklingen av tjenestesteder rammet hovedsakelig lensmannskontor i mindre tettbygde strøk. De kvalitative tiltakene består i diverse tiltak som har som formål at politiets oppgaveløsning skal bli bedre og mer effektiv. Tiltakene består i blant annet nye digitale verktøy, standardisering av rutiner for oppgaveløsning, lederutviklingstiltak og måling av responstid.