PFs historie: Kvinnene kommer

Publisert: 8. mars 2015

I utgangspunktet var PF en lukket herreklubb hvor man måtte anbefales av et medlem for å bli høytidelig opptatt. Den første kvinne som ble invitert til å bli medlem, var frøken Caroline Steen. Hun var assistent for professor Torup ved fysiologisk institutt, UiO, og ble opptatt i PFs Kjemikergruppei 1894. Men da frøken Steen skulle opptas i hovedforeningen ble hun avvist. Formannen opplyste at det etter § 2 i foreningens lover ikke var adgang til å ta opp damer. Paragrafen lød slik: I foreningen kan innvelges, foruten teknikere av fag, tillike vitenskapsmenn og menn med industrielle, stats- eller nasjonaløkonomiske interesser. Kjemikergruppen ga imidlertid ikke opp, men sendte henstilling til PFs direksjon om å endre lovene. Direksjonen slutte seg til et forslag om en tilføyelse til §2: Kvinder med faglig utdannelse i teknisk eller vitenskapelig retning kan opptas som medlemmer av foreningen. Det ble innkalt til ekstraordinær generalforsamling som stemte ned forslaget. Forslaget ble fremmet på nytt på ordinær generalforsamling i 1895, men fikk heller ikke denne gang kvalifisert flertall. Et subsidiært forslag: Kvinner med teknisk eller vitenskapelig utdannelse kan opptas i PFs grupper, ble trukket tilbake. Likevel var nå isen brutt, og uten at ordlyden i §2 ble endret, er ordet «menn» i PFs lover siden den gang blitt tolket kjønnsnøytralt.
I en sang diktet til foreningens 50-års jubileum står det «Hos oss er P.igerne helt F.orbudte» men siste vers avsluttes slik » I nitten hundreder og to og femti, når P.F. feirer de hundred år. Da er hun med – om jeg riktig spår».

PF har hatt fem kvinnelige presidenter (frem til 2003 het det formann). Den første var juristen, professor Lucy C. Smith. Hun ble valgt som viseformann i 1982 og var formann fra 1984 – 1986. Instituttoverlege Frøydis Langmark ble valgt som viseformann i 1993 og var formann i perioden 1995 – 97. I tillegg har Rita Westvik og Sissel Rogne  hatt vervet som president. Dagens president er også kvinne, nemlig Anne Kathrine Slungård.

Siden mai 2014 har PF sin første kvinnelige generalsekretær,
Anne Cathrine Gjærde.  Kvinnene er med andre ord kommet inn i PF for alvor.