foto: Philip Reitsberger

Innspill til en verdiskapende og verdibasert ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Publisert: 30. november 2023

Polyteknisk Forening har i mange år jobbet med mulighetene og risikoene knyttet til det digitale skiftet og kunstig intelligens i næringsliv, forvaltning og samfunn. Nå mener vi Norge trenger å satse på hvordan landet skal bli en ledende KI-nasjon.

Innspillet vårt til Regjeringens arbeid med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi er basert på en digital medlemsundersøkelse i november 2023, med tilhørende ChatGPT analyse.

Anbefalte mål

  1. Fremme næringsutvikling og skattegrunnlag, ved å sikre norsk verdiskaping på norske data og rammevilkår for forretningsmodell innenfor det norske skattesystemet
  2. Fremme sikkerhet og konkurransefortrinn, ved å etablere en norsk generativ modell på nasjonal infrastruktur for kunstig intelligens, med reguleringer som verner om individet og samfunnskritiske verdier
  3. Fremme samhandling og kompetanseutvikling, ved å stille krav til datadeling offentlig-privat, offentlig-offentlig og Norge-EU, samt ved bærekraftig innovasjon

Forventninger til strategien

Det er viktig at den nye nasjonale digitaliseringsstrategien er nettopp ny og nasjonal. Strategien bør prioritere utrulling av kunstig intelligens basert på norsk verdigrunnlag. Samtidig er det behov for en helhetlig tilnærming til all digitalisering, som tar hensyn til etiske, miljømessige, teknologiske, økonomiske og samfunnsmessige aspekter. Det er også viktig å legge opp til praktisk gjennomføring av strategiene og å sikre at investeringene står i forhold til ambisjonene for Norges posisjon innen digitalisering og kunstig intelligens.

Er det drivkrefter og utviklingstrekk som vil påvirke samfunnet generelt, og som strategien bør ta høyde for?

Den pågående KI-revolusjonen der kunstig intelligens tar og gis uviss påvirkning på alle sider ved samfunnet, akselererer nå. Makt forskyves fra nasjonale/overnasjonale myndigheter til globale selskaper og individer. Strategien bør prioritere rask respons på de områder som truer det norske demokratiet. Samtidig gir digitalisering store muligheter for forbedring og effektivisering, med anledning til å pilotere noen hurtigspor, for eksempel innen helse der norske data har høy kvalitet. Det er selvfølgelig også et behov for en helhetlig tilnærming til digitalisering, som tar hensyn til teknologiske, klima- og naturmessige, samfunnsmessige, og økonomiske aspekter.

Hva er de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover?

Digitalisering er et middel, ikke et mål. Siden digitalisering skal bidra til at vi som samfunn løser våre utfordringer best mulig, bør strategien bygges rundt den norske samarbeidsmodellen mellom næringsliv, arbeidstakere, forvaltning, akademia, frivillig sektor og myndigheter. Norsk eierskap til data og infrastruktur for kunstig intelligens er fundamentet for å løse samfunnsutfordringene demokratisk fremover. Det er også behov for å løse mange komplekse utfordringer og muligheter knyttet til grensesnittene menneske/maskin og de konsekvensene disse kan ha for individer og for storsamfunnet.

Hvordan kan regjeringen bidra til å løse disse utfordringene gjennom denne strategien?

Regjeringen kan prioritere en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som primært legger rammevilkår som fremmer norsk verdiskaping på norske data. Digitaliseringsministeren bør ha et vidt tverrsektorielt mandat og fleksibilitet til å tilpasse kartet til terrenget løpende. Norge er et lite land og bør samarbeide med EU og andre demokratiske land. Digitaliseringsstrategien kan ikke løse alle utfordringer, tid er en knapp ressurs, og det er derfor viktig med tverrpolitisk enighet om grunnleggende nasjonal infrastruktur for kunstig intelligens.

Polyteknisk Forening inviterer til tverrfaglige møteplasser gjennom 2024 for å konkretisere prioriterte satsninger for å lykkes med målene i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien. Vi takker for anledning til å gi innspill bredt og ønsker lykke til med å prioritere en verdiskapende og verdibasert ny nasjonal digitaliseringsstrategi!

Du kan lese alle innspillene til Regjeringens arbeid med ny nasjonal digitaliseringsstrategi her.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Digitalt lederskap!