Er fornybarscenarier veikart eller kreative spekulasjoner? Se presentasjonene

Publisert: 25. oktober 2019

Gikk du glipp av nettverksseminaret om energiscenariene gir et nøytralt og godt grunnlag for diskusjon eller er politiske innspill skjult i tallmagi?

Se presentasjonene fra to av landets fremste modellerere:

Fornybar-scenarier er et hjelpemiddel som brukes av beslutningstakere til å vurdere konsekvenser og resultat av ulike politiske og regulatoriske virkemidler. Men i hvilken grad kan vi stole på scenariene?

Veien for å nå klimamålene satt i Paris-avtalen er omdiskutert. Hvilken rolle vil gass ha? Vil hydrogen ha en viktig posisjon? Må kjernekraften beholdes, økes, eller kan den erstattes av fornybar energi?

Scenariene kan også være villedende. IEA har i en årrekke blitt kritisert for systematisk å undervurdere utviklingen av fornybar energi. Mange av scenariene publisert av selskap med tunge interesser innenfor olje og gass gir disse energikildene en fortsatt stor rolle i 2050, i motsetning til scenarier fra andre institusjoner. Bevisst?

Scenariene angir ikke et eksakt forløp, men representere ulike mulighetsrom som følge av grunnleggende antakelser og beslutninger. Scenariene kan være basert på framskrivinger gjort med matematiske modeller av energisystemet.

En annen tilnærming er globale makro økonomiske modeller eller ekspertvurderinger.

Basis for mange modeller er antakelser om utvikling av teknologi og kostnad for ulike produksjonsmetoder og primærenergikilder. I en tidlig fase vil historisk langsom endring kunne medføre en underpredikering. Tilsvarende, i en periode med rask teknologi- og kostnadsutvikling, slik vi har sett på sol og til dels vind, kan ekstrapolering av utvikling for en lengre tidsperiode gi store feil. Utvikling, både på kostnad og teknologi, har ofte en s-kurve med en bratt gradient i en periode som så flater ut etter hvert.

Det er i dag svært mange organisasjoner og virksomheter som utgir scenarier. I Norge er det minst fem organisasjoner som regelmessig publiserer scenarier knyttet til energi- og kraftsektoren.

Enten du gikk glipp av nettverksseminaret eller vil bruke informasjonen du fikk der, kan du finne mye interessant i presentasjonene fra Statkraft og DNV GL.