PF Samferdsel

PF Samferdsel

PF Samferdsel har som mål å :

- skape debatt omkring samferdselsspørsmål
- søke å finne løsninger på slike spørsmål
- reise debatt om samfunns- og samferdselens utvikling både i by og landdistrikter
- utveksle kunnskap og bidra til innovasjon
- skape et sosialt treffpunkt for personer som er engasjert i samferdselsspørsmål både i yrkessammenheng og i fritid

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand.
Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides

Samferdsel: med bil, bane, buss, båt, fly, sykkel og til fots.
For mennesker i by, tettsteder og landdistrikter.

Kommende møter

PF Samferdsel

Kampen om gategrunn

19. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Pizza fra 16.30)

Hvilke trafikanter skal prioriteres i Oslos gater - kollektivtrafikantene, syklistene, varebiler eller privatbiler?
Ruter og Bymiljøetaten har store fremkommelighetsmål for kollektivtrafikken i Oslo, og startet derfor opp prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Innenfor prosjekt fremmes forslag til tiltak som skal øke reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo.

Det gis et innblikk i prioriteringer i strategien og de virkninger dette gir for bybildet, trafikken og bymiljøet. 

 

Program:

  • Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater v/ Kjersti Midttun, Trafikkplansjef Ruter
  • Nytt paradigme for planlegging i by- byliv, gående og varetransport v/ Guro Berge,Seniorrådgiver Vegdirektoratet
  • Innlegg fra Guri Melby, Byrådsleder Samferdsel og miljø Oslo kommune
  • Plenumsdebatt med innlederne

 

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET OG TEKNA OSLO

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17 (Klubben)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Prosjektgruppen har allerede jobbet i ett års tid. Ulike alternativer for infrastrukturkonseptene er i ferd med å ta form. Prosjektgruppen presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere.

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet.

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish