#PolyPod

Velkommen til #PolyPod: Polyteknisk Forenings podcastserie, med innsikt og inspirasjon der teknologi, samfunn og næringsliv møtes!

Her hører du fagfolk og beslutningstagere som snakker om viktige tema.

Liker du #PolyPod? Støtt gjerne Polyteknisk Forening via Vipps til 81911!

Prosjektleder for #PolyPod er Linda Hesselberg.

God lytting!

#PolyPod: Hva skjer i energimarkedene fremover?

Hvordan blir den norske, europeiske og globale energimiksen i 2030? Hva driver etterspørselen etter ulike energiformer? Hvor går investeringene i energimarkedene – i år og fremover?
Hva sier noen av Norges fremste analysemiljøer om høna og egget, dvs. om penger og politikk, og hva forteller de ferskeste analysene oss om teknologi- og markedsutvikling?

Lytt til samtalen mellom:

 • Gry Johanne Åmodt, Leder for global energianalyse, Statkraft
 • Sverre Alvik, Forskningsleder for energiomstilling, DNV GL
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om at energikostnaden pr. innbygger nok blir lavere i 2050 enn i dag, men inntektene vil fordeles mer til fornybar energi enn til fossil energi. Du hører hvorfor energietterspørselen faller – og hvorfor den faller mer for fossil enn for fornybar energi – og hvorfor den øker for naturgass, spesielt med CO2-håndtering. Vi ser i krystallkulen inn i 2030, der 75% av kraftsektoren kan være utslippsfri, men der det er sannsynlig at over 70% av total energibruk globalt er fossil p.g.a. treg omstilling i industri, bygg og langtransport. Du hører også om antatte karbonpriser på 80 USD/ tonn CO2 og 3000 flytende havvindparker.

#PolyPod: Hvilken verdi har reisetiden vår?

Tid er penger, men hvor mye koster det at vi bruker tid på å komme oss fra der vi er til dit vi skal? Hva påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av redusert reisetid gjennom investeringer i infrastruktur? Hva betyr trengsel, komfort, helse og utrygghet – og ikke minst teknologiutviklingen?

Lytt til samtalen mellom:

 • Askill Harkjerr Halse, Forskningsleder for samfunnsøkonomiske analyser ved Transportøkonomisk Institutt
 • Rasmus Bøgh Holmen, Forsker i økonomiske analyser, Transportøkonomisk Institutt og styreleder i PF Samferdsel
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du at 1 minutt er verdt 2 kr, at 70% av nytten i et samferdselsprosjekt kommer fra redusert reisetid, og at samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil kunne endres dramatisk når folks reisevaner endres permanent som følge av COVID19-pandemien og autonome kjøretøy.

Kanskje fikk du også litt mer personlig og profesjonell verdi ut av din egen reisetid når du kunne høre på denne #PolyPod-episoden…

 
#PolyPod: Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?

Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn?

Lytt til samtalen mellom:

 • Lars Ole Grottenberg, Forsker ved Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), UiA og PhD-stipendiat i samfunnssikkerhet, UiS
 • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem, UTSYN
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Du får historiske perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, du får et innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av COVID19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.

 
 
#PolyPod: Overvåking i samfunnet

Vi trenger overvåking og vi har mye overvåking i samfunnet. Norske og utenlandske kommersielle aktører, offentlige tjenesteleverandører, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Etterretningstjeneste – alle driver digital overvåking med et godt mål for øye. Helliger målet middelet?

Lytt til samtalen mellom:

 • Eskil Grendahl Sivertsen, Direktør for samfunnskontakt, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Styremedlem, UTSYN
 • Vegard Valther Hansen, Forsker og programleder, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet
 • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden får du høre ulike vurderinger av viktige spørsmål, som; Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi innenlands overvåking på en god måte? Fører vi god politisk kontroll med overvåkingen? Hva med andre staters anledning til å bruke norske data som lagres utenfor Norge – og hva med andre staters etterretningstjenester?

 

#PolyPod: Samfunnssikkerhet: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper. Med Kina som både skal sikre innenlandsk stabilitet og styrke sin globale maktposisjon, påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet?

Lytt til samtalen mellom:

 • Nina Meldahl, Senior rådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd
 • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem i UTSYN
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De gir uttrykk for et klart syn på hvilken sikkerhetsrisiko norske myndigheter og selskaper er utsatt for. Du får også et innblikk i hvordan Kina og andre aktører posisjonerer seg langsiktig globalt – politisk, teknologisk og økonomisk.

 
 
#PolyPod: Det digitale eierskiftet og den norske modellen

Vi er godt i gang med det digitale skiftet. Vi har klart omstillingen som følge av COVID-19-pandemien bra – og særlig globale teknologigiganter har hatt en formidabel vekst som følge av nedstengingen. Hva er konsekvensene av dette for norske aktører – og for verdiskapingen i Norge?

Lytt til samtalen mellom:

 • Janne Log, daglig leder i Samvirkene. Samvirkene er medlem av Polyteknisk Forening
 • Marie Louise Sunde, gründer og administrerende direktør i Equalitycheck
 • Magne Lerø, redaktør og eier av Dagens Perspektiv
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De gir råd om alt fra aktiv næringspolitikk, via norske konkurransefortrinn til hvordan du og jeg kan bidra til å sikre god forvaltning av dataressursene vi deler i dagliglivet.

I denne episoden får du også noen tankevekkende eksempler på hvordan det beste kan bli det godes fiende i vår bevisste og ubevisste forvaltning av eierskapet til verdifulle data.

 
 
 
#PolyPod: Europas grønne giv

EUs Green Deal legger omfattende rammer for et karbonnøytralt Europa i 2050. Hva betyr det for teknologier, politikk og næringsliv – spesielt innen energi og klima? Og betyr dette også grønn giv for Norge?

Lytt til samtalen mellom:

 • Julie Wedege, Leder for politikk, eierskap og klima i Statkraft. Statkraft er også medlem av Polyteknisk Forening.
 • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant og Energi- og miljøpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Hva slags kompetanse trenger vi for at Norge skal kunne dra nytte av våre konkurransefortrinn? Hvordan spiller marked og myndigheter sammen, både nasjonalt og internasjonalt?

I denne episoden får du mer innsikt om EUs Green Deal, som omtales som Big Deal, og som har stor betydning for Norges verdiskaping ut av koronakrisen unna klimakrisen.

 

#PolyPod: Grønt Skipsfartsprogram: Bærekraftig konkurransekraft for norsk maritim næring

Norge har mål om å redusere utslipp av klimagasser innen innenriks skipsfart og fiske med 50 prosent innen 2030. FNs Internasjonale Maritime Organisasjon har bestemt at utslippene innen internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050. Dette betyr et stort globalt marked for norsk eksport av miljøteknologier og grønne transporttjenester. Grønt Skipsfartsprogram, tidligere Grønt Kystfartsprogram, har en målsetning om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Programmet har startet opp 26 grønne pilotprosjekter – hvorav 8 allerede er realisert eller under bygging. Disse bidrar til utvikling av leverandørindustrien, rederiene, vareeierne, regelverk, virkemidler og politikk – og ikke minst grønn konkurransekraft i hele næringen. I 2020 etablerte programmet et Servicekontor for flåtefornyelse av lasteskip – etter oppdrag fra regjeringen. Kontoret gir gratistjenester for rederier og vareeiere.

Lytt til samtalen mellom:

 • Narve Mjøs, Direktør i DNV GL og leder av Grønt Skipsfartsprogram. DNV GL er medlem i Polyteknisk Forening
 • Christian Fjell, Sustainability Manager i Altera Infrastructure
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Hva er Grønt Skipsfartsprogram og hvem er med, og hvorfor? Hvilke konkrete piloter er i gang og hvor stor flåtefornyelse trenger vi i Norge? Hvor mye kan en ny bøyelaster bidra med av utslippskutt og hvordan setter denne piloten kurs for overføring til annen tonnasje? Hva skjer i andre land – og hvordan ligger Norge an i den globale konkurransen om grønne markedsandeler?

I denne episoden lærer du om kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge knyttet til maritim næring. Du kan som vanlig lytte når du vil og hvor du vil, kanskje også på bøljan blå eller grønn?

 

#PolyPod: Krysspunkt energi, klima og teknologi
Energi, klima og teknologi er viktig for Norge og viktig for verden – og da har vi selvfølgelig med oss viktige folk fra viktige kunnskapsmiljøer innen innovasjon og næringsliv.

Lytt til samtalen mellom:

 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF
 • Bjørn Otto Sverdrup, Direktør for bærekraft i Equinor, medlemsbedrift i Polyteknisk Forening og selv medlem av Direksjonen i foreningen
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Hvilke komparative fortrinn har Norge for ny verdiskaping knyttet til energi, klima og teknologi – og hvordan bruker vi disse i den internasjonale konkurransen?

Hvor fort går endringene i Norge og verden – og går det fort nok? Hva skjer konkret?

Tør vi å gi unge mennesker nok ansvar for å sikre bærekraftig konkurransekraft i selskapene og i landet? Visste du for eksempel at gjennomsnittsalderen til de i kontrollrommet for månelandingen i 1969 var 27 år?

Her får du være flue på veggen og lytte til en interessant samtale mellom to ledere med både perspektiver og konkrete eksempler knyttet til de store spørsmålene og mulighetene i krysspunktet energi, klima og teknologi.

 

#PolyPod: Pilotering av klimateknologien CCS i Øygarden
CO2-håndtering har vært i bruk på norsk sokkel i mer enn 25 år, men nå er det snakk om å realisere et stort deponi for både norske og europeiske CO2-utslipp under havbunnen utenfor Øygarden. I denne episoden dykker vi ned i hva som konkret skjer med etablering av CCS-anlegg – direkte inne fra Øygarden.

Lytt til samtalen mellom:

 • Tom Georg Indrevik, Ordfører i Øygarden (H)
 • Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding og EVP i CCB
 • Geir Grøttveit, Driftsleder i Northern Lights prosjektet for Equinor
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden får du et innblikk i hvordan industri, næring og myndigheter samarbeider i Øygarden og i Vestland fylke for å få på plass anlegg og virksomhet for CO2-håndtering. Du hører om de praktiske mulighetene for etablering av CO2-transport og -lagring med base i Øygarden, også for å betjene det europeiske markedet. Deltakerne deler også fremtidsutsikter for både CO2-håndtering og hydrogen-produksjon, og er optimistiske med tanke på kompetansen i arbeidsmarkedet fremover og på mulighetene for eksport av løsninger knyttet til denne klimateknologien.

 

#PolyPod: Betydningen av COVID-19 for energiomstillingen

Hva skjer i energimarkedene nå – og hvilke effekter har koronakrisen på kort og lang sikt? Hva viser DNV GLs ferske analyse av energiomstillingen – og hvordan agerer finansmarkedene annerledes under denne krisen i motsetning til tidligere olje- og finanskriser? Hvilke adferdsendringer ser vi – og hva kommer sannsynligvis til å skje fremover?

Lytt til samtalen mellom:

 • Thina Saltvedt, Sjefsanalytiker for bærekraftig finans i Nordea
 • Sverre Alvik, Forskningsleder for energiomstilling, DNV GL, som er medlem av Polyteknisk Forening
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om driverne for energiomstilling i de grønne finansmarkedene og om makroøkonomi – og om energiomstillingen fra et teknologiståsted. Koronakrisen kan ha kjøpt verden 1-2 ekstra år på å nå klimamålene i Paris-avtalen – og ordtaket «sløs aldri bort en god krise» gjelder for å sikre vedvarende bærekraftige energisystemer.

I denne episoden får du et lynkurs om hva som driver energiomstillingen i Norge og verden – med eksempler på endringene som skjer.

 

#PolyPod: Makt og tillit under koronakrisen

Hvordan påvirkes balansen mellom samfunnssikkerhet og personvern i krisetider? Hvilken rolle spiller frie media i å ivareta ytringsfrihet og samtidig unngå spredning av fiendtlig påvirkning? Hvordan endrer teknologiutviklingen reell makt og tillit i samfunnet, i Norge og internasjonalt?

Lytt til samtalen mellom:

 • Jette Christensen, Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiet
 • Ingvild Næss, Direktør for personvern og datatrender i Schibsted
 • Ørjan Karlsson, Fagdirektør for totalforsvar i Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om dilemmaene i hensynet til sikkerhet, folkehelse og personvern – og hvordan den kunnskapsbaserte dialogen rundt teknologi, er avgjørende for å ivareta totalforsvaret av samfunnet. Denne episoden er i samarbeid med Polyteknisk Forenings partner; UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

 

 

#PolyPod: Norges ferske plass i FNs Sikkerhetsråd

Hva kan og bør Norge gjøre i Sikkerhetsrådet i 2021-22? Hvorfor er Sikkerhetsrådet fremdeles viktig? Hvordan foregår valgprosessene – og hvordan er spillet i FNs hovedkvarter om plassen i verdens viktigste rom.

Lytt til samtalen mellom:

 • Tove Gravdal, Journalist og forfatter av boken «Til bords med de mektige. Historien om Norge og FNs sikkerhetsråd», tidligere presseråd i Sikkerhetsrådet
 • Morten Wetland, Rådgiver og tidligere FN-ambasssadør
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Visste du at Sikkerhetsrådssalen er designet av den norske arkitekten Arnstein Arneberg, Else Poulsson designet det blå veggtapetet og gardinene og Per Krohg malte det ikoniske bildet?

I denne episoden får du et gløtt inn i kulissene, med både fakta og fortellinger, og et pek inn i den nære fremtiden med Norge i FNs Sikkerhetsråd i 2021-22.

 

 

#PolyPod: Forskningsfronten for en elektrisk fremtid

Hvordan sikrer man lys i lampen fremover? Når energisystemene endres raskt – hvordan planlegger man for 2030 og 2050? Hva slags innovasjon drives på tvers i Norden og Europa for bærekraftig strømforsyning? Hvorfor er det så viktig å vite hva tiden er – helt nøyaktig?

Lytt til samtalen mellom:

 • Sonja Berlijn, SVP og Forskningsdirektør i Statnett og Professor II i Digitale Elektriske Kraftsystem, NMBU
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hvordan transmisjonsselskapet Statnett jobber bredt med forskning på teknologi, sikkerhet og miljø. Forskningsdirektøren forteller også energisk om høyspentmaster med øredobber og om å kunne se ut av frontruten når du kjører i 200 km/t.

 

 

#PolyPod: Omstillingen av norsk økonomi: Hvor står vi og hvor går vi?

Hva er utgangspunktet for bærekraftig utvikling i Norge – og hvordan kan landet bygges videre basert på komparative fortrinn?

Lytt til samtalen mellom:

 • Steinar Strøm, Professor, Økonomisk Institutt ved Universitetet i Torino
 • Jan Christian Vestre, CEO i Vestre og styremedlem i PF Bærekraft
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om hvilke parametre det er viktig å følge med på for å forstå omstillingsevnen – og hvorfor. Du får en status for omstillingen – og hører om hvordan økonomiske, sosiale og miljømessige forhold spiller sammen. Samtalepartnerne engasjerer også til debatt om hvilken rolle teknologi og politikk bør spille for bærekraftig konkurransekraft?

I denne episoden får du nærmest et lynkurs i samfunnsøkonomi for et lite åpent land i en stor global økonomi – med konkrete eksempler på hva som skaper økonomisk, sosial og miljømessig utvikling.

 

 

#PolyPod: Bærekraft: hva så – og hva nå?

Hva skjer av bærekraftsarbeid i norsk næringsliv, 5 år etter at FNs bærekraftsmål ble innført? Hva gjør ledende selskaper i praksis? Hvordan spiller næringsliv og finans sammen for både bærekraft og konkurransekraft?

Lytt til samtalen mellom:

 • Marte Bakken, Fagansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft i Statnett, som er medlemsbedrift i Polyteknisk Forening
 • Susanne Gløersen, Leder av klima og bærekraftig finans i SEB Norge
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Du hører også om hva som skjer fremover mot 2030, etter koronakrisen, før klimakrisen – med en optimistisk tilnærming til innovasjon og teknologiutvikling i kunnskapsbaserte partnerskap på tvers.

 

 

#PolyPod: Digital teknologi som endringsdriver

Hvordan har digital teknologi gitt oss muligheten til å tilpasse oss en ny hverdag i rekordfart, og hva venter oss når koronakrisen er over? Hvordan skaper dette nye muligheter for nye norske selskaper med digitale løsninger som knytter mennesker sammen?
 
Lytt til samtalen mellom:
 
 • Fredrik Gulowsen: Seriegründer og daglig leder i NyBy, også grunder fra Kolonial.no, Filmgrail, Zwipe og Skyfall Ventures
 • Mohammad Rizvi: Gründer og daglig leder i Askin’, overlege og spesialist i hudsykdommer på Rikshospitalet og doktorstipendiat ved Universitetet i Oslo
 • Tariq Maqsood: Avdelingsleder, Automatisering og Analyse i Fremtind og Styreleder i PF Digital Leadership
 • Mette Vågnes Eriksen: Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Du lærer også om store besparelser, både menneskelig og økonomisk, i helse- og omsorgssektoren: fra den gode nabo til den internasjonale medisinske spesialisten.

 

 

 

#PolyPod: Hva skjer ved intensivbehandling for COVID-19?

Utbruddet av COVID-19-pandemien har vist et akutt behov for god intensivbehandling. Mange alvorlig syke trenger livreddende behandling, samtidig. Hva skjer ved intensivbehandling? Hvordan virker en respirator, og hva er risikoen underveis og for senskader?

Lytt til samtalen mellom:

 • Tor Inge Tønnessen, MD, PhD, Overlege og Professor dr.med ved Intensivavdelingen på Rikshospitalet, OUS
 • Hans M. Borchgrevink, Styremedlem i Polyteknisk Forening og leder av PF Helse, tidligere Direktør for Medisin og helse i Forskningsrådet
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Du lærer også om hvordan lungene virker og om «borgerkrigen» i kroppen når COVID-19 viruset bekjempes.

 

 

#PolyPod: Hva skjer med karbonfangst- og lagring?

Blir det endelig rensing av klimagassen CO2 i Norge? Industrien er klar og det er tverrpolitisk enighet om at dette klimatiltaket skaper både bærekraft og konkurransekraft for Norge. Teknologien er moden – er tiden moden når Norge skal gjenreise økonomien etter koronakrisen, før klimakrisen? Hvem skal betale? Investeringen er stor, men er det dyrere å la være?

Lytt til samtalen mellom:

 • Alf Ole Ask, journalist i Aftenposten
 • Torleif Madsen, CEO i Compact Carbon Capture
 • Anne Strømmen Lycke; Administrerende direktør i NORSAR
 • Jannicke Gerner Bjerkås; Direktør for CO2-fangst og lagring i Fortum Oslo Varme
 • Per Brevik, Direktør Alternative Fuels i Heidelberg Cement/ Norcem

Alf Ole Ask har som journalist fulgt den norske og europeiske utviklingen av karbonfangst- og lagring i flere omganger, både fra Norge og som korrespondent i Brussel. Du hører ham her utfordre styremedlemmene i den norske bransjeforeningen om politiske, økonomiske og omdømmemessige hindre for denne teknologiske løsningen. Bransjen er klar for ny norsk verdiskaping for både innenlandske aktiviteter og eksportindustri – og ser komparative fortrinn i norsk kompetanse.

 

 

 

#PolyPod: The links between diversity and innovation

What does research show regarding foreign workers associated with innovation, and what is the related experience of professionals engaged in gender-balanced leadership? How can we use this knowledge on diversity and innovation to design the way out of the COVID19-crisis in a situation where the borders are closed, unemployment is on the rise and international collaboration is not on top of the agenda?

Listen to the conversation between:

 • Marte C. W. Solheim, Associate Professor & Head of Stavanger Centre for Innovation Research at the University of Stavanger Business School
 • Eva Turk, Associate Professor, Faculty of Health and Social Sciences at the University of South-Eastern Norway, President of Professional Women Network Norway – and member of the board of the Polytechnic Society health network
 • Mette Vågnes Eriksen, Secretary General of Norway’s Polytechnic Society

You will gain insight and inspiration into how to stimulate innovation tapping into the whole talent pool – and even get five good advices on how to get started.

 

 

 

#PolyPod om Kina, korona og klima

Hvordan har koronakrisen endret kinesernes syn på seg selv og på resten av verden – og hvorfor? Hvordan har koronakrisen endret resten av verdens syn på Kina, som handelspartner og som stormakt? Hvilken rolle spiller teknologi for den nye normalen i Kina – og er det forskjellig fra i Norge? Hva kan, vil og bør vi samarbeide om i beredskapsarbeidet mot den varslede klimakrisen?

Lytt til samtalen mellom:

 • Henning Kristoffersen, Forsker og Rådgiver i The Governance Group
 • Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom i Sparebank1
 • Kjetil B. Alstadheim, Politisk redaktør i Aftenposten
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening.

I denne episoden er du flue på veggen når Kina-eksperten, verdenshandel-økonomen og storpolitikk-journalisten deler innsikt og inspirasjon rundt de store spørsmålene om hvor Kina, og dermed verden går, ut av koronakrisen, og kanskje unna klimakrisen.

 

 

#PolyPod: Hva betyr eierskap i Norge?

Eierskapsdebatter har det med å være følelsesladet, i denne episoden får du noen fakta og analyser fra ferske rapporter om hvem som faktisk eier Norge og om hvem befolkningen sier de ønsker at skal eie Norge.

Lytt til samtalen mellom:

 • Rolf Røtnes, Fagdirektør, Samfunnsøkonomisk Analyse og en av forfatterne av rapporten «Organisasjonsformer og eierskap»
 • Janne Log, Daglig leder i Samvirkene
 • Jan Ludvig Andreassen, Sjefsøkonom i Eika
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om hvordan et mangfoldig eierskap betyr noe for verdiskaping, sysselsetting og innovasjon, kanskje spesielt i konjunkturskift og store endringer i verdensøkonomien. Du får også høre om trender og muligheter fremover for ulike typer eierskap.

Som bonus bragte samtalen også frem historien om da Sam Eyde i 1905 satt i det samme rommet som dagens #PolyPod-studio, sammen med franske og svenske investorer for å skaffe kapital til datidens lokale start-up, som ble til Yara og Hydro.

 

 

 

#PolyPod: Helsehjelp på video: Om telekonsultasjon i helsesektoren

Når vi ikke kan gå til legen, kan legen komme til oss – på video. Hvordan klarte den norske helsesektoren å snu seg så raskt ved utbruddet av COVID-19 pandemien og tilby videokonsultasjoner? Hva åpner teknologien for – og hvordan ivaretas pasientsikkerhet og personvern?

Lytt til samtalen mellom:

 • Cecilie B. Løken, Direktør teknologi i Vestre Viken Helseforetak
 • Janne Herholdt Dugstad, Daglig leder for Vitensenteret ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Her lærer du mer om hvordan videkonsultasjoner brukes på tvers av profesjonene i helsesektoren og i samarbeid med leverandører og pasientorganisasjoner. Du får både innsikt i forskningsfunn og praktisk gjennomføring – med noen gode ledertips for store endringsprosesser enten du er student eller jobber tverrfaglig med teknologi.

 

 

 

#PolyPod: Solenergi til lands og til vanns

Kraftsystemet og investeringer i infrastruktur endres. Vi vet at solenergi vokser sterkt globalt og at prisene faller raskt. Teknologiutviklingen overgår stadig prognosene, men hvor langt har teknologien og materialene innen solenergi kommet? Hvor stort kan flytende solenergi bli?

Lytt til samtalen mellom:

 • Bjørn Thorud, Seniorrådgiver, Dr.Ing, Multiconsult. Thorud ble av Norsk solenergiforening tildelt prisen «Årets solstråle 2019» for sin innsats for å fremme solenergi i Norge.
 • Børge Bjørneklett, CEO, Ocean Sun, M.Sc. Physical Metallurgy og Dr. ing Materials science.  Grunnlegger, oppfinner og entreprenør med solid erfaring fra materialer, sol, transport og offshore olje&gass.
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Her lærer du om trendene innen solenergi, hva det er som driver markedet og teknologiutviklingen og hvordan samspillet med annen teknologiutvikling, som batterier og AI er. Du får også høre om de norske selskapene og innovasjonsmiljøene – og om hvilke komparative fortrinn disse har i det globale solenergimarkedet.

 

 

 

#PolyPod: Hvordan blir Norge etter koronakrisen?

Lytt til toppledere fra ulike bransjer dele erfaringer om teknologi, kultur, eierskap og ledelse knyttet til Norge etter koronakrisen. I samtalen hører du:
 • Anita Krohn Traaseth, som har vært toppsjef i HP Norge og Innovasjon Norge, nå bl.a. rådgiver for EU kommisjonen og i regjeringsutvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren.
 • Morten Munch-Olsen er administrerende direktør for Bilkollektivet. Bilkollektivet er Norges største bilpool – og er en plattform for delingsøkonomi i praksis, i hele verdikjeden.
 • Janne Log er daglig leder i Samvirkene, interesseorganisasjonen for små og store norske samvirker i en rekke bransjer. Hun har vært medlem av toppledergrupper i TietoEVRY og Norges Sjømatråd.
 • Mette Vågnes Eriksen er generalsekretær i Polyteknisk Forening og modererer denne #PolyPod-episoden.

Hva skjedde da hele samfunnet plutselig tok et digitalt sjumilssteg? Hvordan fikk vi til det? Hva skjer fremover? Og hva vil vi skal skje? Hva kjennetegner den norske styringsmodellen og hva skal til for bærekraftig utvikling ut av koronakrisen?

 

 

 

#PolyPod: Økonomiske konsekvenser av COVID-19 pandemien

Norge har vært nedstengt i over en måned som følge av smitteverntiltak knyttet til COVID-19 pandemien. De økonomiske konsekvensene er store, til tross for omfattende krisepakker fra regjeringen, med bred politisk støtte. Hvordan vil pandemien påvirke norsk og internasjonal økonomi på sikt? Hva er effektene av samtidig fall i oljeprisene, med stor betydning for den store energibransjen og for gjenoppbyggingen av oljefondet, som nå tappes gjennom krisepakkene? Hvordan er fordelingseffektene mellom næringer, generasjoner og geografier?

Lytt til samtalen mellom:

 • Hilde Christiane Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI
 • Øystein Dørum, Sjeføkonom i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Bård Bjerkholt, Kommentator i Dagens Næringsliv

De reiser mange spørsmål og utfordringer, og dette er bare begynnelsen på de økonomiske løsningene vi alle sammen på en eller annen måte må ta stilling til gjennom og ut av koronakrisen.

 

 

 

#PolyPod: Makers mot COVID-19

«3D-printere til bistand for Helsevesenet under Covid-19» startet som en Facebook-gruppe og tre uker senere har initiativet levert nærmere 30 000 visirer til helsevesenet! Hør fra en av initiativtakerne, Martin Øhlund Øyen, om hvordan det skjedde og hva som er mulig fremover.

Martin Øhlund Øyen er prosjektingeniør i Fieldmade og styremedlem i PF Materialteknologi. Her snakker han med Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening.

I tillegg til en fantastisk innsats under koronakrisen med å produsere nødvendig smittevernutstyr, har initiativet allerede vist hvordan ny teknologi kan skalere for både krisehåndtering og beredskap internasjonalt – med dertil hørende verdiskaping for norsk næringsliv. AM-teknologiene brukes sivilt og militært og kan forandre leverandørkjedene og forretningsmodellene globalt ved at produksjon trekkes nærmere markedet i både tid og sted. Hva betyr dette for utdanning og rekruttering til norsk industri? Og hvordan kan du og jeg bli med på utviklingen der ny og kul teknologi møter samfunnsbehov?

#PolyPod: Koronapandemien: Hva er de samfunnsmessige konsekvensene?

Vi er i starten på COVID19-pandemien og aner omfattende varige endringer i hverdagslivet, arbeidslivet og hele samfunnsutviklingen. Står vi overfor et systemsjokk som endrer vårt verdisyn og vårt verdenssyn, lokalt og internasjonalt? Hvordan forbereder vi oss som enkeltindivider og storsamfunn? Lytt til samtalen mellom:
 • Lars Ole Grottenberg, Forsker i katastrofehåndtering og Stipendiat i samfunnssikkerhet og risikostyring, Universitetet i Agder
 • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem, UTSYN
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening
Du får historiske perspektiv på hvordan pandemier endrer samfunnsstrukturene, du får et innblikk i hvordan regionale konflikter forsterkes og reduseres i parallell med utbredelsen av COVID19 – og du hører om de politiske og menneskelige konsekvensene.
 
#PolyPod: Overvåking i samfunnet
Vi trenger overvåking og vi har mye overvåking i samfunnet. Norske og utenlandske kommersielle aktører, offentlige tjenesteleverandører, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarets Etterretningstjeneste – alle driver digital overvåking med et godt mål for øye. Helliger målet middelet? Lytt til samtalen mellom:
 • Eskil Grendahl Sivertsen, Direktør for samfunnskontakt, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Styremedlem, UTSYN
 • Vegard Valther Hansen, Forsker og programleder, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Bjørn Erik Thon, Direktør, Datatilsynet
 • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening
I denne episoden får du høre ulike vurderinger av viktige spørsmål, som; Går samfunnssikkerheten ut over personvernet? Organiserer vi innenlands overvåking på en god måte? Fører vi god politisk kontroll med overvåkingen? Hva med andre staters anledning til å bruke norske data som lagres utenfor Norge – og hva med andre staters etterretningstjenester?

 

#PolyPod: Samfunnssikkerhet: Hva vil Kina og hva betyr det for norsk næringsliv?

Kritisk infrastruktur og styrende organer er alltid interessant for andre stater og etter hvert også globale teknologiselskaper. Med Kina som både skal sikre innenlandsk stabilitet og styrke sin globale maktposisjon, påvirkes også norsk nærings- og samfunnsliv. Hva er viktig å forstå i dette bildet?

Lytt til samtalen mellom:

 • Nina Meldahl, Senior rådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd
 • Arne O. Holm, Ansvarlig redaktør, High North News og styremedlem i UTSYN
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De gir uttrykk for et klart syn på hvilken sikkerhetsrisiko norske myndigheter og selskaper er utsatt for. Du får også et innblikk i hvordan Kina og andre aktører posisjonerer seg langsiktig globalt – politisk, teknologisk og økonomisk.

#PolyPod: Det digitale eierskiftet og den norske modellen
Vi er godt i gang med det digitale skiftet. Vi har klart omstillingen som følge av COVID-19-pandemien bra – og særlig globale teknologigiganter har hatt en formidabel vekst som følge av nedstengingen. Hva er konsekvensene av dette for norske aktører – og for verdiskapingen i Norge? Lytt til samtalen mellom:
 • Janne Log, daglig leder i Samvirkene. Samvirkene er medlem av Polyteknisk Forening
 • Marie Louise Sunde, gründer og administrerende direktør i Equalitycheck
 • Magne Lerø, redaktør og eier av Dagens Perspektiv
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening
De gir råd om alt fra aktiv næringspolitikk, via norske konkurransefortrinn til hvordan du og jeg kan bidra til å sikre god forvaltning av dataressursene vi deler i dagliglivet. I denne episoden får du også noen tankevekkende eksempler på hvordan det beste kan bli det godes fiende i vår bevisste og ubevisste forvaltning av eierskapet til verdifulle data.
#PolyPod: Europas grønne giv
EUs Green Deal legger omfattende rammer for et karbonnøytralt Europa i 2050. Hva betyr det for teknologier, politikk og næringsliv – spesielt innen energi og klima? Og betyr dette også grønn giv for Norge? Lytt til samtalen mellom:
 • Julie Wedege, Leder for politikk, eierskap og klima i Statkraft. Statkraft er også medlem av Polyteknisk Forening.
 • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant og Energi- og miljøpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening
Hva slags kompetanse trenger vi for at Norge skal kunne dra nytte av våre konkurransefortrinn? Hvordan spiller marked og myndigheter sammen, både nasjonalt og internasjonalt? I denne episoden får du mer innsikt om EUs Green Deal, som omtales som Big Deal, og som har stor betydning for Norges verdiskaping ut av koronakrisen unna klimakrisen.
  #PolyPod: Grønt Skipsfartsprogram: Bærekraftig konkurransekraft for norsk maritim næring Norge har mål om å redusere utslipp av klimagasser innen innenriks skipsfart og fiske med 50 prosent innen 2030. FNs Internasjonale Maritime Organisasjon har bestemt at utslippene innen internasjonal skipsfart skal halveres innen 2050. Dette betyr et stort globalt marked for norsk eksport av miljøteknologier og grønne transporttjenester. Grønt Skipsfartsprogram, tidligere Grønt Kystfartsprogram, har en målsetning om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Programmet har startet opp 26 grønne pilotprosjekter – hvorav 8 allerede er realisert eller under bygging. Disse bidrar til utvikling av leverandørindustrien, rederiene, vareeierne, regelverk, virkemidler og politikk – og ikke minst grønn konkurransekraft i hele næringen. I 2020 etablerte programmet et Servicekontor for flåtefornyelse av lasteskip – etter oppdrag fra regjeringen. Kontoret gir gratistjenester for rederier og vareeiere. Lytt til samtalen mellom:
 • Narve Mjøs, Direktør i DNV GL og leder av Grønt Skipsfartsprogram. DNV GL er medlem i Polyteknisk Forening
 • Christian Fjell, Sustainability Manager i Altera Infrastructure
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening
Hva er Grønt Skipsfartsprogram og hvem er med, og hvorfor? Hvilke konkrete piloter er i gang og hvor stor flåtefornyelse trenger vi i Norge? Hvor mye kan en ny bøyelaster bidra med av utslippskutt og hvordan setter denne piloten kurs for overføring til annen tonnasje? Hva skjer i andre land – og hvordan ligger Norge an i den globale konkurransen om grønne markedsandeler? I denne episoden lærer du om kostnadseffektive utslippskutt, økonomisk vekst, bærekraftige logistikkløsninger, økt konkurransekraft og nye arbeidsplasser i Norge knyttet til maritim næring. Du kan som vanlig lytte når du vil og hvor du vil, kanskje også på bøljan blå eller grønn?
  #PolyPod: Krysspunkt energi, klima og teknologi Energi, klima og teknologi er viktig for Norge og viktig for verden – og da har vi selvfølgelig med oss viktige folk fra viktige kunnskapsmiljøer innen innovasjon og næringsliv. Lytt til samtalen mellom:
 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF
 • Bjørn Otto Sverdrup, Direktør for bærekraft i Equinor, medlemsbedrift i Polyteknisk Forening og selv medlem av Direksjonen i foreningen
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening
Hvilke komparative fortrinn har Norge for ny verdiskaping knyttet til energi, klima og teknologi – og hvordan bruker vi disse i den internasjonale konkurransen? Hvor fort går endringene i Norge og verden – og går det fort nok? Hva skjer konkret? Tør vi å gi unge mennesker nok ansvar for å sikre bærekraftig konkurransekraft i selskapene og i landet? Visste du for eksempel at gjennomsnittsalderen til de i kontrollrommet for månelandingen i 1969 var 27 år? Her får du være flue på veggen og lytte til en interessant samtale mellom to ledere med både perspektiver og konkrete eksempler knyttet til de store spørsmålene og mulighetene i krysspunktet energi, klima og teknologi.

 

#PolyPod: Pilotering av klimateknologien CCS i Øygarden CO2-håndtering har vært i bruk på norsk sokkel i mer enn 25 år, men nå er det snakk om å realisere et stort deponi for både norske og europeiske CO2-utslipp under havbunnen utenfor Øygarden. I denne episoden dykker vi ned i hva som konkret skjer med etablering av CCS-anlegg – direkte inne fra Øygarden.

Lytt til samtalen mellom:
 • Tom Georg Indrevik, Ordfører i Øygarden (H)
 • Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding og EVP i CCB
 • Geir Grøttveit, Driftsleder i Northern Lights prosjektet for Equinor
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening
I denne episoden får du et innblikk i hvordan industri, næring og myndigheter samarbeider i Øygarden og i Vestland fylke for å få på plass anlegg og virksomhet for CO2-håndtering. Du hører om de praktiske mulighetene for etablering av CO2-transport og -lagring med base i Øygarden, også for å betjene det europeiske markedet. Deltakerne deler også fremtidsutsikter for både CO2-håndtering og hydrogen-produksjon, og er optimistiske med tanke på kompetansen i arbeidsmarkedet fremover og på mulighetene for eksport av løsninger knyttet til denne klimateknologien.

#PolyPod: Betydningen av COVID-19 for energiomstillingen

Hva skjer i energimarkedene nå – og hvilke effekter har koronakrisen på kort og lang sikt? Hva viser DNV GLs ferske analyse av energiomstillingen – og hvordan agerer finansmarkedene annerledes under denne krisen i motsetning til tidligere olje- og finanskriser? Hvilke adferdsendringer ser vi – og hva kommer sannsynligvis til å skje fremover?

Lytt til samtalen mellom:

 • Thina Saltvedt, Sjefsanalytiker for bærekraftig finans i Nordea
 • Sverre Alvik, Forskningsleder for energiomstilling, DNV GL, som er medlem av Polyteknisk Forening
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om driverne for energiomstilling i de grønne finansmarkedene og om makroøkonomi – og om energiomstillingen fra et teknologiståsted. Koronakrisen kan ha kjøpt verden 1-2 ekstra år på å nå klimamålene i Paris-avtalen – og ordtaket «sløs aldri bort en god krise» gjelder for å sikre vedvarende bærekraftige energisystemer.

I denne episoden får du et lynkurs om hva som driver energiomstillingen i Norge og verden – med eksempler på endringene som skjer.

#PolyPod: Makt og tillit under koronakrisen

Hvordan påvirkes balansen mellom samfunnssikkerhet og personvern i krisetider? Hvilken rolle spiller frie media i å ivareta ytringsfrihet og samtidig unngå spredning av fiendtlig påvirkning? Hvordan endrer teknologiutviklingen reell makt og tillit i samfunnet, i Norge og internasjonalt?

Lytt til samtalen mellom:

 • Jette Christensen, Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiet
 • Ingvild Næss, Direktør for personvern og datatrender i Schibsted
 • Ørjan Karlsson, Fagdirektør for totalforsvar i Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om dilemmaene i hensynet til sikkerhet, folkehelse og personvern – og hvordan den kunnskapsbaserte dialogen rundt teknologi, er avgjørende for å ivareta totalforsvaret av samfunnet. Denne episoden er i samarbeid med Polyteknisk Forenings partner; UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

#PolyPod: Norges ferske plass i FNs Sikkerhetsråd

Hva kan og bør Norge gjøre i Sikkerhetsrådet i 2021-22? Hvorfor er Sikkerhetsrådet fremdeles viktig? Hvordan foregår valgprosessene – og hvordan er spillet i FNs hovedkvarter om plassen i verdens viktigste rom.

 

Lytt til samtalen mellom:

 • Tove Gravdal, Journalist og forfatter av boken «Til bords med de mektige. Historien om Norge og FNs sikkerhetsråd», tidligere presseråd i Sikkerhetsrådet
 • Morten Wetland, Rådgiver og tidligere FN-ambasssadør
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Visste du at Sikkerhetsrådssalen er designet av den norske arkitekten Arnstein Arneberg, Else Poulsson designet det blå veggtapetet og gardinene og Per Krohg malte det ikoniske bildet?

I denne episoden får du et gløtt inn i kulissene, med både fakta og fortellinger, og et pek inn i den nære fremtiden med Norge i FNs Sikkerhetsråd i 2021-22.

#PolyPod: Forskningsfronten for en elektrisk fremtid

Hvordan sikrer man lys i lampen fremover? Når energisystemene endres raskt – hvordan planlegger man for 2030 og 2050? Hva slags innovasjon drives på tvers i Norden og Europa for bærekraftig strømforsyning? Hvorfor er det så viktig å vite hva tiden er – helt nøyaktig?

Lytt til samtalen mellom:

 • Sonja Berlijn, SVP og Forskningsdirektør i Statnett og Professor II i Digitale Elektriske Kraftsystem, NMBU
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hvordan transmisjonsselskapet Statnett jobber bredt med forskning på teknologi, sikkerhet og miljø. Forskningsdirektøren forteller også energisk om høyspentmaster med øredobber og om å kunne se ut av frontruten når du kjører i 200 km/t.

#PolyPod: Omstillingen av norsk økonomi: Hvor står vi og hvor går vi?

Hva er utgangspunktet for bærekraftig utvikling i Norge – og hvordan kan landet bygges videre basert på komparative fortrinn?

Lytt til samtalen mellom:

 • Steinar Strøm, Professor, Økonomisk Institutt ved Universitetet i Torino
 • Jan Christian Vestre, CEO i Vestre og styremedlem i PF Bærekraft
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om hvilke parametre det er viktig å følge med på for å forstå omstillingsevnen – og hvorfor. Du får en status for omstillingen – og hører om hvordan økonomiske, sosiale og miljømessige forhold spiller sammen. Samtalepartnerne engasjerer også til debatt om hvilken rolle teknologi og politikk bør spille for bærekraftig konkurransekraft?

I denne episoden får du nærmest et lynkurs i samfunnsøkonomi for et lite åpent land i en stor global økonomi – med konkrete eksempler på hva som skaper økonomisk, sosial og miljømessig utvikling.

#PolyPod: Bærekraft: hva så – og hva nå?

Hva skjer av bærekraftsarbeid i norsk næringsliv, 5 år etter at FNs bærekraftsmål ble innført? Hva gjør ledende selskaper i praksis? Hvordan spiller næringsliv og finans sammen for både bærekraft og konkurransekraft?

Lytt til samtalen mellom:

 • Marte Bakken, Fagansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft i Statnett, som er medlemsbedrift i Polyteknisk Forening
 • Susanne Gløersen, Leder av klima og bærekraftig finans i SEB Norge
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Du hører også om hva som skjer fremover mot 2030, etter koronakrisen, før klimakrisen – med en optimistisk tilnærming til innovasjon og teknologiutvikling i kunnskapsbaserte partnerskap på tvers.

#PolyPod: Digital teknologi som endringsdriver

Hvordan har digital teknologi gitt oss muligheten til å tilpasse oss en ny hverdag i rekordfart, og hva venter oss når koronakrisen er over? Hvordan skaper dette nye muligheter for nye norske selskaper med digitale løsninger som knytter mennesker sammen?
Lytt til samtalen mellom:
 • Fredrik Gulowsen: Seriegründer og daglig leder i NyBy, også grunder fra Kolonial.no, Filmgrail, Zwipe og Skyfall Ventures
 • Mohammad Rizvi: Gründer og daglig leder i Askin’, overlege og spesialist i hudsykdommer på Rikshospitalet og doktorstipendiat ved Universitetet i Oslo
 • Tariq Maqsood: Avdelingsleder, Automatisering og Analyse i Fremtind og Styreleder i PF Digital Leadership
 • Mette Vågnes Eriksen: Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Du lærer også om store besparelser, både menneskelig og økonomisk, i helse- og omsorgssektoren: fra den gode nabo til den internasjonale medisinske spesialisten.

#PolyPod: Hva skjer ved intensivbehandling for COVID-19?

Utbruddet av COVID-19-pandemien har vist et akutt behov for god intensivbehandling. Mange alvorlig syke trenger livreddende behandling, samtidig. Hva skjer ved intensivbehandling? Hvordan virker en respirator, og hva er risikoen underveis og for senskader?

Lytt til samtalen mellom:

 • Tor Inge Tønnessen, MD, PhD, Overlege og Professor dr.med ved Intensivavdelingen på Rikshospitalet, OUS
 • Hans M. Borchgrevink, Styremedlem i Polyteknisk Forening og leder av PF Helse, tidligere Direktør for Medisin og helse i Forskningsrådet
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Du lærer også om hvordan lungene virker og om «borgerkrigen» i kroppen når COVID-19 viruset bekjempes.

#PolyPod: Hva skjer med karbonfangst- og lagring?

Blir det endelig rensing av klimagassen CO2 i Norge? Industrien er klar og det er tverrpolitisk enighet om at dette klimatiltaket skaper både bærekraft og konkurransekraft for Norge. Teknologien er moden – er tiden moden når Norge skal gjenreise økonomien etter koronakrisen, før klimakrisen? Hvem skal betale? Investeringen er stor, men er det dyrere å la være?

Lytt til samtalen mellom:

 • Alf Ole Ask, journalist i Aftenposten
 • Torleif Madsen, CEO i Compact Carbon Capture
 • Anne Strømmen Lycke; Administrerende direktør i NORSAR
 • Jannicke Gerner Bjerkås; Direktør for CO2-fangst og lagring i Fortum Oslo Varme
 • Per Brevik, Direktør Alternative Fuels i Heidelberg Cement/ Norcem

Alf Ole Ask har som journalist fulgt den norske og europeiske utviklingen av karbonfangst- og lagring i flere omganger, både fra Norge og som korrespondent i Brussel. Du hører ham her utfordre styremedlemmene i den norske bransjeforeningen om politiske, økonomiske og omdømmemessige hindre for denne teknologiske løsningen. Bransjen er klar for ny norsk verdiskaping for både innenlandske aktiviteter og eksportindustri – og ser komparative fortrinn i norsk kompetanse.

#PolyPod: The links between diversity and innovation

What does research show regarding foreign workers associated with innovation, and what is the related experience of professionals engaged in gender-balanced leadership? How can we use this knowledge on diversity and innovation to design the way out of the COVID19-crisis in a situation where the borders are closed, unemployment is on the rise and international collaboration is not on top of the agenda?

Listen to the conversation between:

 • Marte C. W. Solheim, Associate Professor & Head of Stavanger Centre for Innovation Research at the University of Stavanger Business School
 • Eva Turk, Associate Professor, Faculty of Health and Social Sciences at the University of South-Eastern Norway, President of Professional Women Network Norway – and member of the board of the Polytechnic Society health network
 • Mette Vågnes Eriksen, Secretary General of Norway’s Polytechnic Society

You will gain insight and inspiration into how to stimulate innovation tapping into the whole talent pool – and even get five good advices on how to get started.

#PolyPod om Kina, korona og klima

Hvordan har koronakrisen endret kinesernes syn på seg selv og på resten av verden – og hvorfor? Hvordan har koronakrisen endret resten av verdens syn på Kina, som handelspartner og som stormakt? Hvilken rolle spiller teknologi for den nye normalen i Kina – og er det forskjellig fra i Norge? Hva kan, vil og bør vi samarbeide om i beredskapsarbeidet mot den varslede klimakrisen?

Lytt til samtalen mellom:

 • Henning Kristoffersen, Forsker og Rådgiver i The Governance Group
 • Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom i Sparebank1
 • Kjetil B. Alstadheim, Politisk redaktør i Aftenposten
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening.

I denne episoden er du flue på veggen når Kina-eksperten, verdenshandel-økonomen og storpolitikk-journalisten deler innsikt og inspirasjon rundt de store spørsmålene om hvor Kina, og dermed verden går, ut av koronakrisen, og kanskje unna klimakrisen.

#PolyPod: Hva betyr eierskap i Norge?

Eierskapsdebatter har det med å være følelsesladet, i denne episoden får du noen fakta og analyser fra ferske rapporter om hvem som faktisk eier Norge og om hvem befolkningen sier de ønsker at skal eie Norge.

Lytt til samtalen mellom:

 • Rolf Røtnes, Fagdirektør, Samfunnsøkonomisk Analyse og en av forfatterne av rapporten «Organisasjonsformer og eierskap»
 • Janne Log, Daglig leder i Samvirkene
 • Jan Ludvig Andreassen, Sjefsøkonom i Eika
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

De snakker om hvordan et mangfoldig eierskap betyr noe for verdiskaping, sysselsetting og innovasjon, kanskje spesielt i konjunkturskift og store endringer i verdensøkonomien. Du får også høre om trender og muligheter fremover for ulike typer eierskap.

Som bonus bragte samtalen også frem historien om da Sam Eyde i 1905 satt i det samme rommet som dagens #PolyPod-studio, sammen med franske og svenske investorer for å skaffe kapital til datidens lokale start-up, som ble til Yara og Hydro.

#PolyPod: Helsehjelp på video: Om telekonsultasjon i helsesektoren

Når vi ikke kan gå til legen, kan legen komme til oss – på video. Hvordan klarte den norske helsesektoren å snu seg så raskt ved utbruddet av COVID-19 pandemien og tilby videokonsultasjoner? Hva åpner teknologien for – og hvordan ivaretas pasientsikkerhet og personvern?

Lytt til samtalen mellom:

 • Cecilie B. Løken, Direktør teknologi i Vestre Viken Helseforetak
 • Janne Herholdt Dugstad, Daglig leder for Vitensenteret ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

Her lærer du mer om hvordan videkonsultasjoner brukes på tvers av profesjonene i helsesektoren og i samarbeid med leverandører og pasientorganisasjoner. Du får både innsikt i forskningsfunn og praktisk gjennomføring – med noen gode ledertips for store endringsprosesser enten du er student eller jobber tverrfaglig med teknologi.

#PolyPod: Solenergi til lands og til vanns

Kraftsystemet og investeringer i infrastruktur endres. Vi vet at solenergi vokser sterkt globalt og at prisene faller raskt. Teknologiutviklingen overgår stadig prognosene, men hvor langt har teknologien og materialene innen solenergi kommet? Hvor stort kan flytende solenergi bli?

Lytt til samtalen mellom:

 • Bjørn Thorud, Seniorrådgiver, Dr.Ing, Multiconsult. Thorud ble av Norsk solenergiforening tildelt prisen «Årets solstråle 2019» for sin innsats for å fremme solenergi i Norge.
 • Børge Bjørneklett, CEO, Ocean Sun, M.Sc. Physical Metallurgy og Dr. ing Materials science.  Grunnlegger, oppfinner og entreprenør med solid erfaring fra materialer, sol, transport og offshore olje&gass.
 • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Her lærer du om trendene innen solenergi, hva det er som driver markedet og teknologiutviklingen og hvordan samspillet med annen teknologiutvikling, som batterier og AI er. Du får også høre om de norske selskapene og innovasjonsmiljøene – og om hvilke komparative fortrinn disse har i det globale solenergimarkedet.

#PolyPod: Hvordan blir Norge etter koronakrisen?

Lytt til toppledere fra ulike bransjer dele erfaringer om teknologi, kultur, eierskap og ledelse knyttet til Norge etter koronakrisen. I samtalen hører du:
 • Anita Krohn Traaseth, som har vært toppsjef i HP Norge og Innovasjon Norge, nå bl.a. rådgiver for EU kommisjonen og i regjeringsutvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren.
 • Morten Munch-Olsen er administrerende direktør for Bilkollektivet. Bilkollektivet er Norges største bilpool – og er en plattform for delingsøkonomi i praksis, i hele verdikjeden.
 • Janne Log er daglig leder i Samvirkene, interesseorganisasjonen for små og store norske samvirker i en rekke bransjer. Hun har vært medlem av toppledergrupper i TietoEVRY og Norges Sjømatråd.
 • Mette Vågnes Eriksen er generalsekretær i Polyteknisk Forening og modererer denne #PolyPod-episoden.

Hva skjedde da hele samfunnet plutselig tok et digitalt sjumilssteg? Hvordan fikk vi til det? Hva skjer fremover? Og hva vil vi skal skje? Hva kjennetegner den norske styringsmodellen og hva skal til for bærekraftig utvikling ut av koronakrisen?

#PolyPod: Økonomiske konsekvenser av COVID-19 pandemien

Norge har vært nedstengt i over en måned som følge av smitteverntiltak knyttet til COVID-19 pandemien. De økonomiske konsekvensene er store, til tross for omfattende krisepakker fra regjeringen, med bred politisk støtte. Hvordan vil pandemien påvirke norsk og internasjonal økonomi på sikt? Hva er effektene av samtidig fall i oljeprisene, med stor betydning for den store energibransjen og for gjenoppbyggingen av oljefondet, som nå tappes gjennom krisepakkene? Hvordan er fordelingseffektene mellom næringer, generasjoner og geografier?

 

Lytt til samtalen mellom:

 • Hilde Christiane Bjørnland, Professor ved Handelshøyskolen BI
 • Øystein Dørum, Sjeføkonom i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Bård Bjerkholt, Kommentator i Dagens Næringsliv

De reiser mange spørsmål og utfordringer, og dette er bare begynnelsen på de økonomiske løsningene vi alle sammen på en eller annen måte må ta stilling til gjennom og ut av koronakrisen.

#PolyPod: Makers mot COVID-19

«3D-printere til bistand for Helsevesenet under Covid-19» startet som en Facebook-gruppe og tre uker senere har initiativet levert nærmere 30 000 visirer til helsevesenet! Hør fra en av initiativtakerne, Martin Øhlund Øyen, om hvordan det skjedde og hva som er mulig fremover.

Martin Øhlund Øyen er prosjektingeniør i Fieldmade og styremedlem i PF Materialteknologi. Her snakker han med Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening.

I tillegg til en fantastisk innsats under koronakrisen med å produsere nødvendig smittevernutstyr, har initiativet allerede vist hvordan ny teknologi kan skalere for både krisehåndtering og beredskap internasjonalt – med dertil hørende verdiskaping for norsk næringsliv. AM-teknologiene brukes sivilt og militært og kan forandre leverandørkjedene og forretningsmodellene globalt ved at produksjon trekkes nærmere markedet i både tid og sted. Hva betyr dette for utdanning og rekruttering til norsk industri? Og hvordan kan du og jeg bli med på utviklingen der ny og kul teknologi møter samfunnsbehov?

#PolyPod: Påvirkningsoperasjoner

Utgjør påvirkningsoperasjoner en trussel for tillit og demokrati? Hvordan styrker vi evnen til å oppdage påvirkningsoperasjoner og reagere – og hvem har ansvaret for å motvirke påvirkningsoperasjoner?

Forskning peker på hybride trusler rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i Europa – og at hybride trusler, og dermed implisitt påvirkningsoperasjoner, allerede er utbredt.

Hør opptaket fra seminaret med:

 • Marit Rye-Ramberg, Seniorrådgiver, Hærstaben
 • Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets høyskole
 • Ørjan Karlsson, forfatter og fagdirektør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, som leder samtalen.

De reiser spørsmål som: Hvor lang tid vil det ta før vi blir så vant til det uvanlige at det uvanlige blir normalt? Er det noe som kan fungere som forsterkere i påvirkningsoperasjoner og som påvirker vår oppfatning av politikk og samfunn? Og hva med det vi ikke ser?

#PolyPod: Verden sett fra Brussel

Den store styrken til EU har vært å holde den «Verdimessige fanen høyt» i kombinasjon med økonomisk makt. Dette har fungert effektivt når USA og Storbritannia har vært medspillere. Hvordan verden ser ut fra Brussels, kommer an på hvem du spør. Vil Tyskland eller Frankrike ta en tydeligere lederrolle? Er utvidelsen av EU mot øst en glemt drøm? Vil vi se flere Exits og et fragmentert Europa bli liggende igjen?

I denne episoden får du muligheten til å lytte til eksperter som følger utviklingen i EU og Brussel tett:

• Adele Matheson Mestad, Direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter • Ole Jacob Sending, Forskningssjef, Norsk utenrikspolitiske institutt • Paal Frisvold, Ansvarlig redaktør, europeiskpolitikk.no

i samtale med ordstyrer Kjetil Wiedswangkommentator i Dagens Næringsliv.

#PolyPod: Makt og myndighet: Vipper Tech ut nasjonalstaten?

De globale teknologiselskapene er blitt stormakter. Blir Norge spilt ut over sidelinjen? Hvilken rolle kan EUs overnasjonale virkemidler spille?

I dette opptaket fra nettverksfrokosten stilte vi spørsmål om hva som skjer regulatorisk, politisk, økonomisk, sikkerhetsmessig, kulturelt og med din og min identitet når teknologiselskapene raskt får sterk innflytelse.

Lytt til samtalen mellom:

 • Kjersti Løken Stavrum, Administrerende direktør i Stiftelsen Tinius
 • Paal Frisvold, Ansvarlig redaktør i Europeiskpolitikk.no

Denne #PolyPod-episoden kan du lytte til i to versjoner; her får du hele samtalen.

#PolyPod: Oslo Kulturnatt 2019

 I PolyVorspiel under Oslo Kulturnatt opplevde vi en spennende rundebordssamtale med:
 
 • Trine Skei Grande, Kultur- og likestillingsminister
 • Jan M. Moberg, sjefredaktør i TU
 • Silvija Seres, President i Polyteknisk Forening
 • Erik Waatland, sjefredaktør i Medier24

Samtalen kretset rundt egne erfaringer og vurderinger om hva teknologi betyr for kulturlivet, om medienes roller som brobygger mellom ekte og kunstig intelligens og om hva utviklingen betyr for deg og meg. Ispedd humor og sleivspark som seg hør og bør når folk samles rundt Samlingsbollen i Polyteknisk Forening.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande fikk også en titt i skattkammeret av de samlede verker av Teknisk Ukeblad fra 1854. Hun refererte raskt til hva man var opptatt av innenfor teknologi- og samfunnsutvikling det året Venstre ble stiftet, i 1884-utgaven.

#PolyPod: Utbygging av Oslo Universitetssykehus

 Hvor skal det nye Oslo Universitetssykehus ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme? En faggruppe har lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der hovedalternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. 

Hør opptaket fra seminaret med:

 • Einar Sorterup Hysing, Medisinsk direktør OUS
 • Eilif Holte, sivilingeniør
 • Rolf Kåresen, tidligere sjefslege
 • Aasmund Bredeli, Foretakstillitsvalgt OUS
 • Anne Christine Kroepelien, Bydelsutvalgsleder, Oslo Høyre
 • Just Ebbesen, Prosjektdirektør OUS

Møteleder var Hans M Borchgrevink, Styreleder PF Helse.

#PolyPod: Verden sett fra Teheran

 Bli med på innsiden av hodet til øverste leder Khamenei og president Rouhani!

Hør opptaket fra seminaret med:

 • Kjetil Selvik, forsker på NUPI
 • Aud Lise Norheim, tidligere ambassadør
 • Bjørn Olav Utvik, professor ved UiO og forfatter av boken «Islamisme»

For å forstå hvilken vei verden går i, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra de nye maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. I denne episoden er turen kommet til Teheran.

#PolyPod: Likestilling med digitalisering

På den internasjonale kvinnedagen samlet vi et live publikum i Klubben hos Polyteknisk Forening til podkastsamtaler om både kjønnsbalanse og digitalisering – og koblingene til innovasjon og verdiskaping.
 

Første par ut var Marie Louise Sunde, lege, forfatter og medgründer av ShesGotThis i samtale med Jan M. Moberg,  ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad. Tema var helhetlig styring og endringsledelse for økt verdiskaping gjennom reell kjønnsbalanse. 

Neste par ut var Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i samtale med Silvija Seres, president i Polyteknisk Forening. Digitalisering i alle bransjer kan bedre gjennomføres når kulturen er inkluderende og tillitsbasert – og alle kvinner og menn må med for at bærekraftsmålene skal nås.

#PolyPod: Verden sett fra Moskva 

I denne episoden av #PolyPod, hører vi nærmere om hvordan verden ser ut fra noen av verdensmaktene. Vi har i denne episoden fått med oss to av de som kan mest om hvordan verden ser ut fra Moskva:

 • Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI
 • Håvard Bækken, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Marte Heian-Engdal, Head of Development ved NOREF, kommenterer og Ingerid Salvesen, Journalist, leder samtalen.

Fotograf, f.v.: Datatilsynet, UiO, Dagens Næringsliv, MBL, Anti Brandpeople, Agenda, Asbjørn Jensen, Stortingsarkivet/ Scanpix, SINTEF/ Geir Mogen, NSR, Stortinget, Vidar Ruud/ NTB Scanpix, Henri May, Bård Gudim, Eira Lie Jord, Nordea, Thor Nielsen/ NTNU, Synne Nilson, Hans Fredrik Asbjørnsen, Tom Melbye, Europeisk Politikk, Iselin Linstad Hauge, Moment Studio NHO, C. F. Wesenberg, Stortingsarkivet/ Scanpix, Moment, Sparebank 1, NSM, Chul Aamodt, Kristoffer Myhre, Eika Gruppen, Torbjørn Brovold, Heiko Junge/ NTB Scanpix, Pixelstudio, privat, Dagens Perspektiv