Vedtekter og prinsipper

Vedtekter for Polyteknisk Forening

§1 Formål
Polyteknisk Forening (PF) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt.


§2 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Ordinær generalforsamling holdes årlig senest 30. april. Innkalling skjer senest to uker før til foreningens medlemmer. Følgende saker behandles:
▪ Godkjennelse av årsregnskap og årsrapport
▪ Valg av styre, president, visepresident, valgkomité, direksjon og revisor
▪ Andre saker som etter vedtektene hører under generalforsamlingen
Ekstraordinær generalforsamling kan kreves av styret eller direksjonen med alminnelig flertall, samt av revisor.


§3 Styret

Styret er ansvarlig for foreningens totale virksomhet. Styret består av presidenten, visepresidenten og inntil 8 av foreningens medlemmer. Valgperioden er ett år for presidenten og visepresidenten, to år for de øvrige. Styrets medlemmer kan velges for inntil 6 sammenhengende år. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede. Presidenten har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Styrets oppgaver er:
▪ Forvalte og føre tilsyn med foreningens virksomhet
▪ Fastsette medlemmenes rettigheter og forpliktelser, herunder regler for opptak, kontingent og utmelding
▪ Ansette generalsekretæren
▪ Velge medlemmer av styrer for foreningens fond og legater
▪ Godkjenne vedtekter for fagnettverk
▪ Opprette, slå sammen eller oppløse fagnettverk
▪ Utnevne æresmedlemmer og tildele hederstegn
▪ Behandle andre saker som etter vedtektene hører under styret.


§4 Valgkomitéen
Valgkomitéen fremmer forslag til valg av medlemmer til styret, valgkomitéen, direksjonen og revisor. Valgkomitéen består av inntil 6 av foreningens medlemmer og velges årlig av generalforsamlingen. Valgperioden er to år. Valgkomitéens medlemmer kan velges for inntil 6 sammenhengende år. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge vekt på: mangfold, erfaring, kompetanse, kreativitet, innflytelse og posisjon, nettverk, integritet, samarbeidsevne og forventet engasjement. Valgkomitéen skal innhente råd fra styret og andre som har innsikt i foreningens virksomhet.


§5 Direksjonen
Direksjonen er et rådgivende organ. Generalforsamlingen bestemmer antall medlemmer i direksjonen. Samtlige styreledere av fagnettverkene er medlemmer av direksjonen, øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. Valgperioden er to år, halvparten velges hvert år. Direksjonens valgte medlemmer kan velges for inntil 6 sammenhengende år. Presidenten leder direksjonen. Direksjonens oppgaver er å gi Styret:
▪ Råd om saker som skal behandles av generalforsamlingen
▪ Råd om foreningens løpende virksomhet
▪ Råd om andre saker som styret forelegger direksjonen.


§6 Generalsekretæren

Generalsekretæren står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Generalsekretæren tilrettelegger og deltar på møtene i generalforsamlingen, styret, valgkomitéen og direksjonen.


§7 Fagnettverk
Foreningens medlemmer med felles faglige interesser kan slutte seg sammen til egne fagnettverk. Foreningens styre godkjenner fagnettverkenes vedtekter. Fagnettverkene velger selv sine styrer og er ansvarlig for sin virksomhet. Ved oppløsning tilfaller fagnettverkets midler foreningen.


§8 Forhold utad
Foreningen forpliktes av presidenten og generalsekretæren i fellesskap. Styret kan gi generalsekretæren prokura.


§9 Oppløsning

Beslutning om å oppløse foreningen treffes av to på hverandre følgende generalforsamlinger. Det kreves begge gangene tilslutning fra ni tideler av avgitte stemmer. Fordeling av foreningens midler besluttes deretter av generalforsamlingen med simpelt flertall.


§10 Endring av vedtektene
Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen med minst to tredeler av avgitte stemmer.

Vedtatt av Generalforsamlingen i Polyteknisk Forening 26. november 1861, 25. november 1902, 24. februar 1903, 21. mars 1905, 1. mai 1906, 21. april 1914, 30. april 1918, 30. april 1935, 27. oktober 1942, 29. januar 1951, 9. juni 1954, 22. mars 1983, 31. mars 1987, 8. april 2003, 24. april 2012, 18. mars 2018 og 6. mars 2019.

Prinsipper

Aktivitetene i Polyteknisk Forening:

  1. er vitenskapsbaserte og fremmer kunnskap
  2. bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping
  3. gir innsikt, inspirasjon og innflytelse
  4. tilrettelegger for respektfull dialog og konstruktive løsninger
  5. tar opp viktige tverrfaglige temaer knyttet til teknologi, samfunn og næringsliv
  6. anerkjennes for å koble eksperter, talenter, ledere og politikere
  7. løfter frem et mangfold av kjønn, alder, nasjonalitet og annen bakgrunn
  8. samler aktører som støtter de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland
  9. kommuniseres åpent og etterrettelig
  10. gir medlemmer og partnere lyst til å gjøre mer gjennom Polyteknisk Forening

Vedtatt av Styret i Polyteknisk Forening 17. juni 2019.