Vedtekter

Vedtekter for Polyteknisk Forening

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er «Polyteknisk Forening».

§ 2 Formål

Polyteknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling.

Foreningen skal virke gjennom kunnskapsnettverk, partnerskap, fast møteaktivitet, digitale plattformer og prisutdelinger. Foreningen skal i sitt virke tilstrebe å:

 • være vitenskapsbasert og fremme kunnskap
 • fremme viktige tverrfaglige temaer knyttet til teknologi, samfunn og næringsliv
 • bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping
 • gi innsikt, inspirasjon og innflytelse
 • tilrettelegge for respektfull dialog og konstruktive løsninger
 • anerkjennes for å koble eksperter, talenter, ledere og politikere
 • løfte frem et mangfold av kjønn, alder, nasjonalitet og annen bakgrunn
 • samle aktører som støtter de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland
 • kommunisere åpent og etterrettelig
 • gi medlemmer og partnere ønske om å gjøre mer gjennom Polyteknisk Forening

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er uavhengig og ideell. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. Ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle og samler privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia. Medlemmer av Kongehuset er æresmedlemmer.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene plikter å følge vedtektene og vedtak som er fattet av generalforsamlingen. Fullstendige medlemsbetingelser publiseres åpent.

§ 6 Generalforsamlingen og dens oppgaver

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ og høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes årlig, senest 30. april hvert år. Innkalling med fullstendig saksliste skjer senest to uker før til foreningens medlemmer.

Følgende saker behandles:

 • godkjennelse av revidert årsregnskap og årsrapport
 • valg av styre, president, visepresident, valgkomité, direksjon og revisor
 • andre innkomne forslag
 • andre saker som etter vedtektene hører under generalforsamlingen

I Generalforsamling har alle privatmedlemmer en stemme hver. Medlemsbedrifter og samarbeidspartnere har et forholdsmessig antall stemmer hver i henhold til antall ansatte, definert ved medlemsskapskategorier. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være sendt til styret senest fire uker før generalforsamlingen.  Generalforsamlingen kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Generalforsamlingen velger møteleder og to personer til å undertegne protokollen.

Ekstraordinær generalforsamling kan kreves avholdt av styret eller direksjonen med alminnelig flertall, samt av revisor. Innkalling skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§7 Styret

Styret er ansvarlig for foreningens totale virksomhet. Styret er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret består av presidenten, visepresidenten og inntil 8 av foreningens medlemmer. Valgperioden er ett år for presidenten og visepresidenten, to år for de øvrige. Styrets medlemmer kan velges for inntil 6 sammenhengende år. Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Presidenten har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Styrets oppgaver er:

 • forvalte og føre tilsyn med foreningens virksomhet i henhold til gjeldende instrukser samt iverksette generalforsamlingsbestemmelser
 • fastsette medlemmenes rettigheter og forpliktelser, herunder regler for opptak, kontingent og utmelding
 • ansette generalsekretæren
 • velge medlemmer av styrer for foreningens fond og legater
 • godkjenne retningslinjer for kunnskapsnettverk
 • opprette, slå sammen eller oppløse kunnskapsnettverk
 • utnevne æresmedlemmer og tildele hederstegn
 • representere foreningen utad

§8 Valgkomitéen

Valgkomitéen fremmer forslag til valg av medlemmer til styret, valgkomitéen, direksjonen og revisor. Valgkomitéen består av inntil 6 av foreningens medlemmer og velges årlig av generalforsamlingen. Valgperioden er to år. Valgkomitéens medlemmer kan velges for inntil 6 sammenhengende år. Valgkomitéen skal i sitt arbeid legge vekt på kompetanse, kreativitet, integritet, mangfold, innflytelse, samarbeidsevne og forventet engasjement. Valgkomitéen skal innhente råd fra styret og andre som har innsikt i foreningens virksomhet.

§9 Direksjonen

Direksjonen er et rådgivende organ. Generalforsamlingen bestemmer antall medlemmer i direksjonen. Samtlige styreledere av kunnskapsnettverkene er medlemmer av direksjonen, øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. Valgperioden er to år, halvparten velges hvert år. Direksjonens valgte medlemmer kan velges for inntil 6 sammenhengende år. Presidenten leder direksjonen.

Direksjonens oppgaver er å gi Styret:

 • råd om saker som skal behandles av generalforsamlingen
 • råd om foreningens løpende virksomhet
 • råd om andre saker som styret forelegger direksjonen

§10 Generalsekretæren

Generalsekretæren står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Generalsekretæren tilrettelegger og deltar på møtene i generalforsamlingen, styret, valgkomitéen og direksjonen.

§11 Kunnskapsnettverk

Foreningens medlemmer med felles faglige interesser kan slutte seg sammen til egne kunnskapsnettverk. Foreningens styre godkjenner kunnskapsnettverkenes retningslinjer. Kunnskapsnettverkene velger selv sine styrer og er ansvarlig for sin faglige virksomhet i overenstemmelse med foreningens vedtekter. Ved oppløsning tilfaller kunnskapsnettverkets midler foreningen.

§ 12 Forhold utad

Foreningen forpliktes av presidenten og generalsekretæren i fellesskap. Styret kan gi generalsekretæren prokura.

§ 13 Oppløsning

Beslutning om å oppløse foreningen treffes av to påfølgende generalforsamlinger. Det kreves begge gangene tilslutning fra ni tideler av avgitte stemmer. Fordeling av foreningens midler besluttes deretter av generalforsamlingen med simpelt flertall. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

§14 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtatt av Generalforsamlingen i Polyteknisk Forening 26. november 1861, 25. november 1902, 24. februar 1903, 21. mars 1905, 1. mai 1906, 21. april 1914, 30. april 1918, 30. april 1935, 27. oktober 1942, 29. januar 1951, 9. juni 1954, 22. mars 1983, 31. mars 1987, 8. april 2003, 24. april 2012, 18. mars 2018, 6. mars 2019 og 10. mars 2022.