Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevies formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats, eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo.

Ekstraordinær utlysning av koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo i 2021

Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor å bidra ekstraordinært til konkrete prosjekter som kan fremme bolig- og boforholdene, gjennom støtte til:

  • Konkrete aktiviteter som forbedrer situasjonen for unge, eldre eller andre grupper som opplever at sosiale boforhold er redusert som følge av koronakrisen i Oslo
  • Formidling av kunnskap om koronatiltak av relevans for forbedring av boforholdene i Oslo

Ekstrautlysningen er ment å støtte prosjekter som er direkte rettet mot å bedre situasjonen som koronakrisen skaper. Organisasjoner og foreninger som planlegger eller utfører slik innsats, inkl. tiltak for sommeren 2021, kan søke om midler fra legatet. Merk søknaden med “Ekstraordinær koronastøtte”.

Ekstrautlysningen er åpen, men søknadene må inneholde en beskrivelse av mål for og innholdet i det planlagte tiltaket. Det kan søkes om inntil 50.000 kr for 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2021 og innvilgede søknader vil motta tilsagn innen 15. juni 2021. Sluttrapport med regnskap og prosjektresultater skal sendes innen 6 måneder etter utbetalingen.

Kunnskapsformidling
Vil dere bidra til å styrke engasjementet og kunnskapen om bolig- og boforhold i Oslo? Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie gir blant annet midler til organisering, gjennomføring av og formidling fra debatter, podcasts, seminarer og konferanser som bidrar til å øke kompetanse, kapasitet, interesse og deltakelse blant relevante aktører og grupper. Om dere ønsker å løfte viktige temaer i det offentlige ordskiftet om forbedring av bolig- og boforhold, kan dere søke om støtte fra legatet.

Sosiale tiltak
Vil dere bidra til sosiale tiltak for å bedre bolig- og boforholdene i Oslo? Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie gir blant annet midler til planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak som forbedrer miljøet for unge, eldre eller andre grupper som har behov for bedre boforhold. Om dere, gjerne i samarbeid med andre krefter, ønsker å skape bedre boforhold lokalt gjennom sosiale tiltak som gagner mange, kan dere søke om støtte fra legatet.

Om Jacob Aall Bonnevie
Jacob Aall Bonnevie ble født i Bodø i 1911 og døde i Oslo i 1977. Han ble cand. jur i 1934. Før og under krigen var han kontorsjef i Kyrkjebø kommune. Under krigen var han med i den sivile hjemmefront i Sogn og Fjordane. I februar 1945 ble han arrestert og senere overført til Espeland fangeleir og satt der til frigjøringen.

Siden like etter krigen arbeidet Bonnevie med boligsaker. Han var Aker kommunes første og siste boligsjef. I 1947 medførte kommunesammenslutningen at han ble eiendomssjef i Oslo. Denne stillingen hadde han til han i 1954 ble direktør for Boliginstituttet Oslo, Veritas for fast eiendom. Her nedla han et betydelig arbeid som bl.a. førte til at stadig flere boligsøkere ba om råd og veiledning. Under hans ledelse ble det utført flere viktige undersøkelser for boligbyggingen.

Direktør Bonnevie var tidligere styreformann i OBOS og representantskapsmedlem i Norske boligbyggelags landsforbund. Han hadde også en rekke andre verv. Han var bl.a. formann i Skattetakstkommisjonen 1958-70 og fellesformann i Oslo prisnemd for faste eiendommer fra 1967, han var sekretær i Komiteen for bevaring av de gamle Akergårder og styremedlem i Stiftelsen til restaurering av gamle Christiania.

I 1973 ble direktør Bonnevie utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for samfunnsnyttig virke.

Styret

  • Styreleder: Aud Tennøy, Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt
  • Cecilie Elisabeth Egeland, Prosjektleder, Boligbygg Oslo
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening
  • Vara for Tennøy: Line Hellum Fomenko, Arkitekt, Kristin Jarmund Arkitekter
  • Vara for Egeland: Anne Sigrid Hamran, Mobilitetssjef, Oslo kommune
  • Vara for Vågnes Eriksen: Sturla Flem Rinvik, Daglig leder, Verdimegleren

Vedtekter

Hvordan søke?

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie har begrenset økonomi og tildeles gjerne mindre prosjekter knyttet til kunnskapsformidling og/ eller sosiale tiltak for bedrede boforhold i Oslo. Støtte gis normalt ikke til enkeltpersoner, men til organisasjoner og foreninger som har utført en slik innsats, eller som deltar i et slikt konkret prosjekt. Utlysningen er åpen, men søknadene må inneholde en beskrivelse av mål for og innholdet i det planlagte tiltaket. Det kan søkes om inntil 50.000 kr. Søknadsbehandling foregår som regel årlig. Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 1. februar samme år. Det oppgis ikke informasjon ut over det som er tilgjengelig på denne nettsiden.

Send søknad

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag fra legatet, må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre i.h.t. søknaden innen seks måneder etter utbetalingen.

Send innberetning