Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Siden 1852 fremmer vi tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse.

Vi er en uavhengig og ikke-kommersiell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 2000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape fremtidens løsninger gjennom kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer.

Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre digitale medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 80000 avspillinger. H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 170. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Vi tilstreber at aktivitetene i Polyteknisk Forening:
  1. er vitenskapsbaserte og fremmer kunnskap
  2. bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping
  3. gir innsikt, inspirasjon og innflytelse
  4. tilrettelegger for respektfull dialog og konstruktive løsninger
  5. tar opp viktige tverrfaglige temaer knyttet til teknologi, samfunn og næringsliv
  6. anerkjennes for å koble eksperter, talenter, ledere og politikere
  7. løfter frem et mangfold av kjønn, alder, nasjonalitet og annen bakgrunn
  8. samler aktører som støtter de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland
  9. kommuniseres åpent og etterrettelig
  10. gir medlemmer og partnere lyst til å gjøre mer gjennom Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forenings økonomi

Polyteknisk Forenings inntekter kommer fra kontingenter og prosjektstøtte fra privatmedlemmerbedriftsmedlemmer og samarbeidspartnere. Vi mottar ingen offentlig grunnstøtte. Foreningen leier lokaler av Oslo Håndverk- og Industriforening siden 1905. Honorar til medlemmer av Styret, Valgkomitéen og Direksjonen består av gratis medlemskap i Polyteknisk Forening i den perioden medlemmet innehar sitt verv. Eksterne foredragsholdere kan honoreres med et års gavemedlemskap.

Her finner du årsrapporter for Polyteknisk Forening:

Norway’s Polytechnic Society

Norway’s Polytechnic Society is the science-based membership network for sustainable technology and societal development, promoting interdisciplinary insight, inspiration and influence, since 1852. 

We are an independent and nonprofit meeting place, facilitating dialogue on important themes within technology, society and business. With 2,000 private, corporate and organizational members from business, public sector and academia, we’re working towards future solutions through our competence networks and partnerships across sectors. 

The Polytechnic Society provides both digital and physical meetings. We also produce the podcast series #PolyPod, and all of our digital meetings are available through the video series #PolyWeb, reaching more than 8,000 views and listenings. HM The King grants the Polytechnic Society’s President and Secretary-General audience at the Royal Palace annually.   

The years to come will be about creating constructive solutions for the UN Sustainable Development Goals. In our 170th year, the Polytechnic Society is well equipped for the task.