Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.

Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell, og har 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Foreningen har 35000 lyttinger til podcasten #PolyPod, 25000 avspillinger til videoene #PolyWeb og når 15000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media.

Gjennom kompetansenettverk og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for digital og fysisk dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Møteplassen byr på rundt 100 aktiviteter årlig.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt. I vårt 170. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Vi tilstreber at aktivitetene i Polyteknisk Forening:
  1. er vitenskapsbaserte og fremmer kunnskap
  2. bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping
  3. gir innsikt, inspirasjon og innflytelse
  4. tilrettelegger for respektfull dialog og konstruktive løsninger
  5. tar opp viktige tverrfaglige temaer knyttet til teknologi, samfunn og næringsliv
  6. anerkjennes for å koble eksperter, talenter, ledere og politikere
  7. løfter frem et mangfold av kjønn, alder, nasjonalitet og annen bakgrunn
  8. samler aktører som støtter de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland
  9. kommuniseres åpent og etterrettelig
  10. gir medlemmer og partnere lyst til å gjøre mer gjennom Polyteknisk Forening
Polyteknisk Forenings økonomi

Polyteknisk Forenings inntekter kommer fra kontingenter og prosjektstøtte fra privatmedlemmer, bedriftsmedlemmer og samarbeidspartnere. Polyteknisk Forening mottar ingen offentlig grunnstøtte. Foreningen leier lokaler av Oslo Håndverk- og Industriforening siden 1905. Honorar til medlemmer av Styret, Valgkomitéen og Direksjonen består av gratis medlemskap i Polyteknisk Forening i den perioden medlemmet innehar sitt verv. Eksterne foredragsholdere kan honoreres med et års gavemedlemskap.

Her finner du årsrapporter for Polyteknisk Forening:

Norway’s Polytechnic Society

Norway’s Polytechnic Society is the science-based membership network for sustainable technology and societal development – through interdisciplinary insight, inspiration and influence – since 1852
The Polytechnic Society is independent, interdisciplinary and nonprofit with 2,000 private, corporate and organizational members, 35,000 listenings to the podcast #PolyPod, 25,000 views to the videos #PolyWeb and 15,000 subscribers to newsletters and followers in social media.

The Polytechnic Society is made up of professional networks with their own boards, that provide high quality and relevance. The member networks provide digital and physical meeting places, projects and partnerships across sectors, with over 100 activities yearly.

HM The King Harald V and HRH the Crown Prince Haakon are royal honorary members, and HM The King grants the Polytechnic Society’s President and Secretary-General audience at the Royal Palace annually.

The years to come will be about creating solutions for the UN Sustainable Development Goals through technological advances, good governance and partnerships locally and globally. In our 170th year, the Polytechnic Society is well equipped for the task.