Norsk Metallurgisk Selskap, Landsforeningen

Norsk Metallurgisk Selskaps organisasjon består av de to avdelingene i Oslo og Trondheim, med Landsforeningen som overbygning. Landsforeningens president velges separat, og styret består for øvrig av lederne for de to avdelingene, og en sekretær, delt med PF Materialteknologi.

Fond og regnskap forvaltes av Polyteknisk Forening. Landsforeningen driver konferansen som arrangeres annethvert år i vekselvis Oslo og Trondheim.

Styret

President Gustav Heiberg
Leder Oslo Egil Gulbrandsen
Leder Trondheim
Sekretær Martin Øhlund Øyen

Formål
Ved foredrags-, diskusjons- og publikasjonsvirksomhet m.v. å utveksle blant medlemmene erfaring og kunnskap innen den metallurgiske industri, teknikk og vitenskap. Å arbeide for fremme av den metallurgiske industri, teknikk og vitenskap.

Historie
Ideen om å stifte et metallurgisk selskap i Norge kom fra to metallurger som var vendt hjem fra utlandet: Sigurd Westberg og Leif Lyche. Westberg hadde vært flere år i USA og England, og Lyche hadde jobbet mange år i den tyske stålindustrien. De hadde fått oppleve fordelene ved å treffe kolleger i disse landene, og savnet et lignende forum her hjemme. De kontaktet Dr. Mathias Sem i Elektrokemisk for å sondere mulighetene. De ble enige om, sett i lys av den metallurgiske industriens fremtidsmuligheter, at dette var en god idé. Sammen dannet de en arbeidsgruppe for å realisere tanken.

Norsk Metallurgisk Selskap ble stiftet 12. mars 1936. Ved stiftelsen var det registrert 68 ordinære medlemmer og 7 bedriftsmedlemmer. Det første styret bestod av:

  • Sigurd Westberg (Styreleder)
  • Leif Lyche (Styrets nestleder)
  • Johan Mürer, A.S Norsk Aluminium Company
  • Werner Poensgen, Christiania Spigerverk
  • Mathias Sem, Elektrokemisk AS
  • Jacob Aall Dahl (Sekretær), Myrens Verksted

De første årene var det aktiv møtevirksomhet med faste møter tirsdag kveld. I september 1945 ble Polyteknisk Forening og Norsk Metallurgisk Selskap rekonstituert etter krigen. Det ble bestemt at medlemmer av Polyteknisk Forening som hadde vært medlem av NS 8. april 1940, og som ikke straks hadde meldt seg ut, eller som hadde meldt seg inn siden, skulle ekskluderes fra foreningen. Gjennom 1990-årene ble det klart at de tradisjonelle kveldsmøtene etter hvert mistet sin aktualitet; kun møter rett etter arbeidstid syntes å trekke annet enn pensjonister. Møtestrukturen i Oslo ble derfor gradvis omlagt til å bestå av ett eller to halvdagsseminarer i tillegg til Generalforsamlingen i vårsemesteret og julemøtet i høstsemesteret. På halvdagsseminarene kunne man få en bredere presentasjon av spesielle aktuelle temaer, med flere foredragsholdere og plenumsdiskusjon. Det var dessuten innrettet mot at bedriftene, pga nytteverdien, skulle sende sine folk som deltakere, i arbeidstiden. For å gjøre nedslagsfeltet for arrangementene bredere, ble det også startet arbeid i Oslo med å slå sammen Norsk Metallurgisk Selskap, Oslo og Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Oslo. Disse foreningene ble slått sammen våren 2004, under navnet Norsk Materialteknisk Selskap, Oslo.

Les mer om den spennende historien fra Norsk Metallurgisk Selskaps 75-årsjubileum her!

Sommermøtene
Siden 1952 har Norsk Metallurgisk Selskap arrangert sine Sommermøter annethvert år, etter hvert vekselvis i Oslo og Trondheim. Sommermøtene har vært en bred faglig møteplass mellom industri og forskning, en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere. Etter hvert ble også myndigheter og NGO’er trukket inn som viktige dialogpartnere. Sommermøtene har hele tiden hatt sesjoner for de forskjellige fagområdene , som f.eks. materialteknikk, elektrokjemi, struktur i lettmetaller, ferrolegeringer, stål/mangan, aluminium materialteknologi, aluminium produktteknologi, smeltebehandling, støping og forming, modellering og strømning, offshorematerialer, solcellematerialer, titan osv. Sesjonene har til enhver tid reflektert gjeldende forskningsfokus.

Dr. Mathias Sems fond
Dr. Mathias Sems fond ble opprettet av Elkem i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Formålsparagrafen i fondets statutter lyder: “Fondets formål er å støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.” Fondet administreres av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskap’s landsforening gjennom et råd. Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Dr. Mathias Sems Fond er tildelt Nils Ryum (1974), Erik Dahl (1976) Jomar Thonstad (1978), Jon Sandvik (1980), Karl Venås og Otto Berg (1986), Per Arne Simensen og Gunnar Eide (1988), Halvard Tveit og Håkon Westengen (1992), Oddmund Wallevik, Stein Tore Johansen og Arne Kristian Dahle (1996), Oddvin Reiso og Harry M. Rong (1998), Eivind Øvrelid (2000), Ole Runar Myhr (2002), Trond Furu (2004), Gabriella Tranell (2006), Ulf Tundal (2008), Jostein Røyset (2014), Nils-Eivind Kamfjord (2016), Marisa di Sabatino (2018) og Rune Østhus (2020).

Dr.ing. Haakon Styri’s studiefond
Dr.ing. Haakon Styri var metallurg, og dosent ved NTH før krigen. Han dro til USA, hvor han bl.a. i 35 år var sjef for SKF’s forskningslaboratorium i Philadelphia. Ved sin død i 1956 testamenterte han mesteparten av sin formue til Dr.Ing Haakon Styri’s Fellowship-Program. Dette fondet ble først administrert av NTNF, senere The American Scandinavian Foundation. Utallige er de forskere og ingeniører i Norge og i USA som har fått støtte fra dette fondet til studieopphold i det annet land. Styri testamenterte også penger til et tilsvarende fond som administreres av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskaps landsforening. Avkastningen av fondet deles ut som reise- og oppholds- stipend til kvalifiserte søkere som ønsker opphold ved utenlandsk institusjon for å arbeide med materialteknologi. Fondsstyret har lagt vekt på at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet, og stipendet blir derfor delt ut annethvert år i forbindelse med Sommermøtet.

Stipend er de senere årene tildelt Gustav Heiberg (2000), Hans Ivar Laukli (2002), Lilia C Nicolli og Marisa Di Sabatino (2004), Per Anders Eidem (2006), Arjan Ciftja og Sylvain Gouttebroze (2008), Marit Buhaug Folstad og Erlind Mysliu (2020).


PF Materialteknologi