Møter

Polyteknisk Forening

Generalforsamling Polyteknisk Forening

23. april 2014 15:30 - 16:00 - Håndverkeren

 Generalforsamlingspapirer - se "Info fra PF"

PLENUMSMØTER, PF Internasjonal Politikk og Økonomi, PF Millennium - PLENUMSMØTE

Brytningstid for utenrikspolitikken? Fulltegnet!

23. april 2014 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17

NB - flyttet fra Håndverkeren

Utenriksminister Børge Brende møter NUPI-direktør Ulf Sverdrup og PRIO-direktør Kristian B. Harpviken til dialog om megatrender, utviklingstrekk og risikofaktorer i utenrikspolitikken, og Norges interesser og ansvar i dette bildet.

Utenriksminister Børge Brende innleder om temaet: "Norsk utenrikspolitikk i en geopolitisk brytningstid."

Møteleder: Terje Svabø

SAMARBEIDSMØTE MED NUPI OG PRIO

PF Olje / NPF Oslo

Perspektiver for norsk sokkel

24. april 2014 11:30 - 13:00 - Statoil, Martin Linges vei, Fornebu

Etter et halvt år i regjering vil statssekretær i OED, Kåre Fostervold, presentere noen betraktninger om norsk sokkel og veien videre.

Påmelding her

Styreakademiet i Oslo, gruppe av PF

Hvordan gjøre deg selv attraktiv for styreverv? Hva ser en rekrutterer etter?

24. april 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Galleriet)

Det er en del mennesker som ønsker å sitte i styrer, og tenker på hvordan man "får" et styreverv 
Ettersom man ikke "får" et slikt verv ønsker vi å adressere dette med en noe annen innfallsvinkel: 
Spørsmålet er: Hvordan kan jeg bli et attraktivt styremedlem ?... 
Med andre ord - Hva ses det etter når det skal velges inn nye styremedlemmer? 
Hva kan du gjøre for å være en attraktiv kandidat? 
Det er mange som har kapasitet, kunnskap, interesser og ikke minst erfaring/ekspertise innenfor sine respektive felt, som selskaper ville hatt et stort utbytte av å knytte til seg. 
Det begynner kanskje å bli en forgubbing i styrene, i alle fall på høyt nivå, og vi ønsker å adressere dere som kan fylle det som ser ut til å være et gap i aldersspennet. 
For å vite hvordan man kan gjøre seg selv attraktiv, spør vi denne gangen de som finner styremedlemmer på vegne av eierne - Rekrutterere.

Innledere: Lars EsholdtEsholdt Executive Search og Frode Ranhoff, Taplow Executive Search

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum

Sikkerhet og øvelser i fylker og kommuner

24. april 2014 18:00 - 19:00 - Håndverkeren

 Er vi parat eller er det tilfeldigheter som rår når ulykken skjer?

De siste 5-10 år har det vært et betydelig økt fokus på å øve i offentlig forvaltning. Hva er rammene, hvem øver, hvordan øves det, og hvordan brukes øvelser til å styrke beredskapen?

Fylkesberedskapssjef i Vestfold Jan Helge Kaiser innleder. Jan har vært med på flere store øvelser innen brann og nye miljøutfordringer de seneste årene, og gir gode eksempler og erfaring fra hva som virker og hvor man kan gå feil.

Deretter kommer seniorkonsulent Morten Støldal, DSB. Morten spør: En gjentagende kritikk er at vi ikke lærer av øvelser. Hvorfor er det slik. og hvordan kan vi sikre at læring faktisk skjer når vi øver? Morten jobber med kompetanse i DSB og har gode kunnskaper om erfaringslæring.

Diskusjon

1900 Generalforsamling TSF/NFSM (Norsk Forening for Sikkerhet og Miljø).

- Årsrapport og valg. Vi ønsker spesielt velkomne nye aktive.

- Diskusjon om videre arbeid.

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler

Mulig nytte og helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler / teknologi

28. april 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Hvor brukes nano-PM i medisin, forbrukerprodukter og industrielt  i dag? forskningssjef Christian Simon, Sintef, Avdeling for nanoteknologi

Humane helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler.  Seniorforsker Magne Refsnes, FHI

Miljøfarer  knyttet til bruk av nanopartikler.  Seniorforsker Andy Booth, Sintef 

Kommentarer ved:Tore Geir Iversen, OUS, og Fern Wikson, GenØk 

Møteleder: Direktør Tore Tennøe, Teknologirådet

SAMARBEIDSMØTE MED TEKNOLOGIRÅDET, FORBRUKERRÅDET, NATURVITERNE OG NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Intelligente transportsystemer - et verktøy for mindre kø?

29. april 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Finnes det reelle verktøy for å redusere kø? Om ITS verktøykasse, strategi og handlingplan. Hva vil Oslo kommune gjøre med trafikken?

Påmelding: www.nvtf.no

 SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

 

PF Norsk Energiforening

Teknologiutvikling i energisektoren - skjer det?

29. april 2014 17:00 - 19:00 - Hånverkeren

Grønn teknologi i energisektoren

Et av vår tids store dilemmaer er hvordan kombinere verdens økning i energibehov samtidig som utslipp av CO2 reduseres til et bærekraftig nivå. Løsningen må blant annet ligge i å ta i bruk ny teknologi. Fornybarsektoren i Norge blir av mange sett på som en tradisjonsbundet bransje – men tiden for teknologiutvikling er nå! Hva kan og bør Norge bidra med?

I dette møtet belyser vi temaet med presentasjoner av utviklingen innen enkeltområder som er eller kan være av betydning for en klimavennlig framtid, samt at vi får innblikk i hvordan norske myndigheter søker å bruke forskningsmidler til å motivere til utvikling.

Innledere:

Knut Børseth, Chief Innovation Officer, SARGAS: Det forplikter å være oljenasjon. Skal vi fortsatt produsere olje, bør vi også bidra til å utvikle renseteknologi. Hva skjer innen ccs?

Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder Grønn Bil: Grønne Biler – er det framtiden? Vil elektrisitet, hydrogen eller noe helt annet være energikilden til framtidens biler

Jens Arne Steinsbø, McKinsey: Vil framtidens batteriteknologi endre energisystemet? Kan lokale solceller og vindmøller sammen med batteri overflødig gjøre dagens energiproduksjon og energisystem?

 

Ordstyrer og innleder:
Rune Volla, avd.dir. Energi, ressurser og miljø, Forskningsrådet: Hvordan brukes statlige midler til forskning i utviklingen av ‘grønn teknologi’?

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for PFs medlemmer.

PF Senior

Tradisjoner i krisetid: Storbritannias politiske utfordringer

05. mai 2014 12:00 - 13:30 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etasje)

Foredragsholder: Postdoktor Øivind Bratberg, Inst. for statsvitenskap, UiO.

Nordmenn flest elsker Storbritannia. Britisk humor, historie, fotball og politiske intriger tilhører den norske allmenndannelsen. Men hvor godt kjenner vi våre nære allierte på den andre siden av Nordsjøen? Storbritannia er midt oppe i store omveltninger. Mange skotter vil ha uavhengighet, og mange briter vil ut av EU, og briter flest er en langt mer sammensatt gruppe enn for noen tiår siden. Bratberg tar for seg myter og sannhet i anno 2014, på grunnlag av boken "Skyggebilder av Storbritannia" (Cappelen Damm, 2013).

I forkant av møtet avholdes generalforsamling i PF Senior.

Dagsorden:

Valg av nytt styre og valgkomite.
Innstillingen fra valgkomiteen blir som følger:  ”Styremedlemmene Ragnhild Sohlberg og Kari Lene Selvaag fortsetter ett år til i sine styreverv. Som nytt styremedlem for to år velges Yngvar B. Bugge. De tre styremedlemmene konstituerer selv sin leder. Valgkomiten har bestått av  Frøydis Langmark og Knut Bakkevig. Frøydis Langmark fortsetter ett år til i valgkomiteen. Som nytt medlem av valgkomiteen for to år velges Per-Christian Endsjø ”

 

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hovinbyen - hva skjer'a?

06. mai 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

I mellomlandet mellom indre by og Groruddalen vokser den nye Hovinbyen fram blant industri på vandring, veier,kraftlinjer og jernbaneanlegg.

Omdanningen av Ensjø fra boligby til bilby er i gang. Aktiviteten er høy på Løren og på Haraldrud står en av Oslos største skoler ferdig. En rekke eiendomsutviklere er i gang med planlegging av nye områder og vi spør et utvalg av dem: Hva bygger dere og hvordan bidrar deres prosjekter til å utvikle Hovinbyen til en funksjonsblandet by med høy kvalitet?

Syv prosjekter presenteres og kommenteres.

Kl. 20.00: Generalforsamling i Oslo Bolig- og byplanforening

 

Fri adgang for alle.

PF Helse, PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler

Forstår vi hva vi spiser?

13. mai 2014 9:00 - 13:00 - Litteraturhuset (Wergelandssalen), Wergelandsvn. 29

Seminar om matvaremerking og kosthold.

Usunt kosthold er hovedårsaken til at folk dør tidlig i Norge. Kostholdsrelaterte sykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, fedme og kreft er en stor belastning for den enkelte og for samfunnet. Livsstilssykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet. Den enkelte må ta mer ansvar for egen helse, og samfunnet må gjøre det enklere å ta gode helsevalg, heter det i Regjeringens politiske plattform. Med dette seminaret ønsker vi å rette oppmerksomheten mot merkingen av mat i dagens og framtidens matvaremarked. Hensikten er å belyse og diskutere tiltak som kan gjøre det enklere for oss forbrukere å vite og forstå hva vi kjøper, slik at det blir enklere å gjøre matvalg som er bra for helsen.

Møt: Cecilie Brein- Karlsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, Sue Davis, Chief Policy Adviser at UK consumer organisation Which, Dr. Laura f. Celemin, European Food Information Council (EUFIC), Wenche Frölich, professor i mat- og ernæringsvitenskap ved UiS, og en ledende representant fra Legeforeningen.

Ordstyrer Gunstein Instefjord, fagdirektør Forbrukerrådet.

Kaffe og registrering fra kl 08.30. Åpent for alle.

SAMARBEIDSMØTE MED FORBRUKERRÅDET, NITO OG DEN NORSKE LEGEFORENING

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Trafikksikkerheten på norske veier truet

14. mai 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Godstransport på norske veier øker. Dessverre ses ofte useriøse utenlandske kjøretøy som ikke holder et godt nok sikkerhetsnivå etter norske forhold. Billig utenlandsk transport truer også det norske godstransportmarkedet og det er dokumentert at sosial dumping foregår. I tillegg ser vi at mer miljøvennlige løsninger som sjøtransport og jernbanetransport taper for usikker billig veitransport. PF Samferdsel tar diskusjonen om rammevilkårene for norsk godstransport.

Kl. 19.30: Generalforsamling i PF Samferdsel

 SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler, PF Samferdsel

Arealplanlegging

15. mai 2014 8:30 - 10:00 - Sted oppgis senere

FROKOSTMØTE

Arealressursene er ikke fornybare og må forvaltes slik at framtidige generasjoner beholder sitt handlingsrom i forhold til livsmiljø, næringsvirksomhet, matproduksjon og infrastruktur. Hvordan sikre kompetansen som gir best forvaltning av denne begrensede ressursen?
Møtested og innledere kunngjøres senere.
SAMARBEIDSMØTE MED NATURVITERNE

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for Naturviternes og PFs medlemmer.

PLENUMSMØTER, PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler, PF Norsk Energiforening, PF Samfunnsøkonomi

Klimakvoter og norsk klimapolitikk

21. mai 2014 17:00 - 19:00 - Litteraturhuset (Amalie Skram), Wergelandsvn. 29

Den norske stat har kjøpt over 28 millioner klimakvoter siden 2008. Kvotene summerer seg til milliardbeløp og har finansiert energiprosjekt i millionklassen i Kina og andre steder i verden. Møtet tar opp status på Norges kvotekjøp og tar diskusjonen om de har fungert etter hensikten eller om det i fremtiden er mer lønnsomt å investere på andre områder – for eksempel her hjemme i Norge.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG),  journalist Erik Martiniussen (forfatter av boka ”Drivhuseffekten, klimapolitikken som forsvant), direktør avdeling for økonomi, energi og miljøstatistikk Torstein Arne Bye, SSB og daglig leder Marius Holm, Zero. Møteleder: Kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen, Statnett

 

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Norsk Offshoredag 2014

22. mai 2014 9:00 - 17:00 - Radisson Blue Scandinavia hotell, Oslo

 Temaer:

  • Boring/seismikk
  • Konseptutvikling
  • Nye feltutbygginger
  • Operasjonsfasen

  Kl. 17:30 blir det sosial samling i Skybaren

Påmeldingfrist: 15/5, kl. 10:00. Mer info og påmelding HER

 Eventuelle spørsmål kan rettes til Hilde S. Stafford

 

Klikk HER om du ønsker å melde deg inn i NPF Oslo / PF Olje

 

Vel møtt!

 

PF Samferdsel

Kø & balanse - kan vi bygge oss ut av køen?

03. juni 2014 16:30 - 20:00 - M/S Fjordklipper, Rådhuskaia

Hvorfor blir ikke køene borte når vi bygger nytt?  Vi har fått med oss Per Morten Lund (Regionsjef i Statens vegvesen Østlandet) på båttur. Han vil orienter om Statens vegvesens planer og policy for trafikkavvikling framover.
Påmelding: www.nvtf.no

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Norsk Materialteknisk Selskap, Oslo, gruppe av PF

NMS Sommermøte 2014

04. juni 2014 9:00 - 16:00 - Håndverkeren

Tema for årets konveranse: Globalisering - hvordan skal norsk industri konkurrere?

NB. Konferansen går over to dager - 4. og 5. juni

Mer info: www.materialteknisk.no

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Ny byutvikling på lag med fortiden?

10. juni 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Oslo vokser, fortettes og transformeres. Ofte kan en se at ny byutvikling kommer i konflikt med verneinteresser, forvaltet av Byantikvaren og Riksantikvaren. Uenig-hetene med utbyggere, arkitekter og planleggere kan tidvis virke uløselige, og at aktørene ikke en gang forstår hverandre. Vi utfordrer vernemyndighetene på hva som vektlegges når ny utbygging planlegges, og på eksempler der både hensyn til fortid og framtid er ivaretatt.

Fri adgang for alle.

PF Olje / NPF Oslo

Mariner - Execution of Progress

13. juni 2014 11:30 - 13:00 - Statoil, Fornebu

FLYTTET  FRA 7. FEBRUAR

Trond Eklund i Statoil vi gi oss status på Mariner.

Påmeldingsfrist: 12. juni kl. 10.00

Påmelding til http://www.npf.no/20149001-oslo-mariner-execution-of-progress/category4437.html 

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish